Ministerstwo Energii walczy z szarą strefą. Nowe zasady rejestrowania zapasów

8 listopada 2017, 15:00 Alert
Paliwo diesel benzyna
fot. maxpixel.freegreatpicture.com

Minister Energii 16 października 2017 r. podpisał rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Wprowadzane regulacje mają za zadanie pomóc w walce z szarą strefą. Dokument został opublikowany 7 listopada 2017r. i wejdzie w życie 14 dni po publikacji.

Rejestr systemu zapasów interwencyjnych składa się z rejestrów: producentów i handlowców, zapasów interwencyjnych oraz zapasów specjalnych.

Dane umieszczane w rejestrze producentów i handlowców umożliwią identyfikację podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz nadzór nad realizacją przez nie obowiązków ustawowych w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych.

Zaproponowany sposób organizacji rejestrów zapasów interwencyjnych i zapasów specjalnych usprawni nadzór nad zapasami utrzymywanymi przez zobowiązane podmioty – producentów i handlowców oraz przez Agencję Rezerw Materiałowych, przyczyniając się do sprawniejszej identyfikacji zjawisk niepożądanych na rynku paliw ciekłych.

Główne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem polegają na:

•   dostosowaniu przepisów w zakresie zawartości rejestru do brzmienia ustawy o zapasach (ustawa nowelizująca wprowadziła przepisy określające zawartość rejestru, których brzmienie częściowo pokrywa się z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych);

•   uaktualnieniu nazewnictwa w związku z ustanowieniem Krajowej Administracji Skarbowej i wejściem w życie 1 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE;

•   dodaniu w załączniku 1 w pkt 13 i pkt 14 nazw surowców i produktów naftowych;

•   dodaniu w załączniku 2 zamkniętego katalogu podstaw do wykreślenia z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.