Ministerstwo klimatu chce, aby OZE miały wsparcie do 2045 roku

4 sierpnia 2020, 17:45 Alert

Ministerstwo klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy OZE. Zakłada on ograniczenie obowiązków koncesyjnych przedsiębiorców posiadających małe instalacje oraz przedłużenie maksymalnego okresu wsparcia w formie aukcji. Tym samym rozpoczęły się także konsultacje publiczne zaproponowanych zmian w projekcie.

Fot. Bartłomiej Sawicki

Zmiany

Resort klimatu chce ograniczenia obowiązków koncesyjnych  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii. Zgodnie z nowelizacją mała instalację zdefiniowano jako instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Resort klimatu tłumaczy, że nowelizacja wprowadzi z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię z małych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie z urzędu przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. W nowelizacji padła również propozycja potwierdzenia na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE.

Kolejnym zagadaniem zaproponowanym w projekcie nowelizacji zagadnieniem jest określenie długoterminowego harmonogramu udzielania wytwórcom OZE wsparcia obejmującego jako punkt odniesienia cztery kolejne lata. Cel ten został osiągnięty przez wprowadzenie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026. Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone. Powyższe tworzy przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE w następnych latach w ramach wydłużenia okresu obowiązywania systemu aukcyjnego dla wytwórców energii z OZE i ma na celu zapewnienia stabilnej perspektywy inwestycyjnej.

Wsparcie OZE do 2045 roku

Projekt nowelizacji wydłuża też do 30 czerwca 2045 roku maksymalny okres obowiązywania mechanizmów wsparcia dla OZE. Chodzi mechanizm rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego i obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim, a także obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT i FIP oraz obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Ministerstwo wyjaśnia, że przedłużenie możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach mechanizmów FIT i FIP oraz aukcji jest liczone nie maksymalnym terminem realizacji zawartego w nim obowiązku, a maksymalnym terminem udzielenia pomocy publicznej. Dlatego zgodnie z projektowaną zmianą maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP przedłuża się z 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2026 roku czyli o pięć lat.

Resort podaje, że w przypadku technologii wiatrowej z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że przy obecnych prognozach cen energii, do budżetu Zarządcy Rozliczeń zwrócona zostanie część zysku z wybudowanych instalacji. – Tym bardziej w przypadku dalszego spadku cen energii wytwarzanej w wietrze na lądzie i PV, system aukcyjny służyć będzie zabezpieczaniu oczekiwanego w systemie poziomu inwestycji w nowe moce wytwórcze, bez istotnych kosztów dla budżetu państwa. Przedłużenie systemu aukcyjnego pozwoli na ciągłość korzystania ze sprawdzonego i znanego interesariuszom rozwiązania – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Z analiz dokonanych przez resort wynika, że w ogólnym bilansie została uwidoczniona konieczność zaangażowania pomocy publicznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia w oparciu o przyjęte prognozy cen energii elektrycznej, z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, jedynie w przypadku jednego ze scenariuszy, zakładającego minimalny wzrost cen energii na przestrzeni kolejnych lat. – Co istotne, osiągnięta w ramach tej prognozy wartość koniecznego do udzielenia poziomu pomocy publicznej stanowiła mniej niż jedna czwarta dozwolonego maksymalnego poziomu pomocy publicznej dla tego systemu – argumentuje resort.

RCL/Bartłomiej Sawicki