Most energetyczny z Polski na Litwę staje się jednym z priorytetów UE

16 lipca 2015, 06:58 Alert
LitPol Link

(Ministerstwo Gospodarki)

Most energetyczny Polska-Litwa jest inwestycją której głównymi celami są: integracja rynków Europy kontynentalnej i Państw Bałtyckich oraz utworzenie wspólnego europejskiego rynku energii. Unia Europejska nadała temu projektowi status priorytetowy. Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa realizowane jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Litgrid AB. Do końca 2015 r. będą oddane do użytkowania inwestycje umożliwiające przesył pierwszych 500 MW mocy.

Dzięki inwestycji powstanie pierwsze połączenie systemu przesyłowego Europy Kontynentalnej z systemem przesyłowym Państw Bałtyckich.  Zakończona zostanie w ten sposób również izolacja elektroenergetyczna tych państw. Dla polskich odbiorców korzyścią będzie wzmocnienie sieci przesyłowych w północno-wschodniej Polsce, co  przyczyni się do poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz wzrostu bezpieczeństwa dostaw w regionie. Dla odbiorców na Litwie połączenie oznacza bezpośredni dostęp do wymiany energii elektrycznej z rynkiem kontynentalnym. Sukces w  realizacji projektu Polska – Litwa pokazuje, że dzięki zaangażowaniu wielu stron i  konsekwentnej współpracy polsko – litewskiej, w tym Komisji Europejskiej, możliwe jest przezwyciężenie różnorodnych przeszkód, które ten projekt napotykał od lat 90-tych ubiegłego wieku. Projekt, który współfinasowany jest z funduszy UE, uchodzi za inwestycję realizowaną wzorcowo mogącą stanowić przykład dla innych tego typu inwestycji w państwach członkowskich UE.

Linia 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Siedlce Ujrzanów są kolejnymi etapami do pełnego zakończenia i  uruchomienia połączenia transgranicznego Polska – Litwa. Odcinek transgraniczny połączenia realizowany jest dwutorową linią 400 kV pomiędzy stacjami Ełk i  Alytus na Litwie. Stacje te będą kluczowymi elementami połączenia transgranicznego. Dla uzyskania pełnej funkcjonalności linii zostanie wkrótce zainstalowana stacja przekształtnikowa w Alytus, umożliwiająca asynchroniczne połączenie systemów.

W kolejnych miesiącach uruchamiane będą następne zadania inwestycyjne wchodzące w skład projektu połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa po stronie polskiej. W IV kwartale tego roku zakończy się budowa linii transgranicznej od stacji Ełk do granicy RP.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet X „Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii”, Działanie 10.1 „Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.”

Budowa połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, ze względu na swoją złożoność i koszty, została podzielona na dwa etapy. Pierwszy realizowany w perspektywie finansowania 2007-2013 (co oznacza, że jego realizacja zakończy się nie później niż w 2015 r.) umożliwi wymianę mocy 500 MW. Drugi etap znajduje się w okresie programowania 2014-2020.

Łączna wartość środków, które Komisja Europejska przyznała na ten cel to ok. 868,42 mln zł.

Więcej informacji o projekcie.

www.polaczeniepolskalitwa.pl