MŚ: Porozumienie klimatyczne podpisane

14 grudnia 2015, 19:11 Alert

W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons
Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons

Porozumienie wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe, uznając, że będzie to trwało dłużej w przypadku krajów rozwijających się. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy.

Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. Ten ostatni zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji.

Zobowiązania

Przed szczytem i w jego trakcie państwa składały krajowe plany działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (tzw. kontrybucje). Ostatecznie zostało złożonych 188 kontrybucji, w tym największych gospodarek światowych, takich jak: Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Indie oraz Arabia Saudyjska. Rządy zgodziły się także co 5 lat wyznaczać ambitniejsze cele i raportować, jak te dotychczasowe są realizowane.

Wsparcie finansowe dla biedniejszych krajów

Podczas konferencji poszerzono bazę donatorów pomocy finansowej dla krajów rozwijających się i zachęcono strony porozumienia, które do tej pory nie miały zobowiązań finansowych, aby udzielały pomocy dobrowolnie. Tym samym nie nałożono na Polskę żadnych zobowiązań finansowych. Pomoc finansowa świadczona przez Polskę będzie miała jedynie dobrowolny charakter. Kraje rozwinięte zamierzają kontynuować swój cel uruchomienia 100 mld USD rocznie do 2025 roku w ramach tzw. Zielonego Funduszu Klimatycznego. Wpłaty do Funduszu – w wysokości 8 mln dolarów – zadeklarowała także Pani Premier Beata Szydło.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko, podsumowując konferencję, powiedział: Jesteśmy zadowoleni z kształtu umowy. Pozwoli ona na ograniczenie dalszego ocieplania się klimatu, jednocześnie uwzględniając możliwości gospodarcze poszczególnych krajów, w tym Polski. W umowie uwzględniony został także nasz inny postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Działania Polski dla klimatu

Polska delegacja, pod przewodnictwem ministra środowiska prof. Jana Szyszko, aktywnie uczestniczyła w negocjacji nowego porozumienia. Silna pozycja Polski w negocjacjach sprawiła, że prof. Jan Szyszko został zaproszony przez Prezydenta COP21 Laurenta Fabiusa do ścisłego grona liderów konsultujących projekt końcowego porozumienia klimatycznego.

W trakcie COP21 minister Szyszko wraz z polską delegacją odbył także szereg spotkań, m.in. z przedstawicielami Niemiec, Rosji, państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekwadoru i Arabii Saudyjskiej, a także z luksemburską prezydencją w Radzie UE i unijnym komisarzem ds. klimatu Miguelem Ariasem Cañete.

W ramach szczytu w Paryżu Polska zorganizowała dwa seminaria – jedno poświęcone nowoczesnym technologiom w zakresie odnawialnych źródeł energii (geotermia toruńska) i leśnictwa (leśne gospodarstwa węglowe), a drugie – czystym technologiom węglowym.

Polska jest także liderem w zakresie redukcji emisji CO2. Dzięki transformacji gospodarczej i politycznej po 1989 r. zdołaliśmy obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 30%, jednocześnie odnotowując ponad dwukrotny wzrost PKB. Nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą być wzorem dla innych krajów i pokazują wyraźnie, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony, bez naruszania interesów gospodarczych kraju i z uwzględnieniem jego uwarunkowań i możliwości.

Polska była także dwukrotnym gospodarzem konferencji klimatycznych COP – w 2008 r. i 2013 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska