MSP uspokaja: Nie będzie nagłej prywatyzacji strategicznych spółek

17 lipca 2015, 15:11 Alert
Grupa Azoty

OŚWIADCZENIE

Ministerstwo Skarbu Państwa

Filozofia działania Ministerstwa Skarbu Państwa już od kilku lat skupia się nie na sprzedaży spółek Skarby Państwa, a na wsparciu w budowaniu ich wartości oraz koordynacji ich działań, które mają na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego i strategicznego Polski. Prywatyzacja jest tylko jedną z możliwych dróg prowadzenia przekształceń własnościowych, równorzędna m.in. do przekazywania majątku samorządom.

MSP nie planuje nagłej sprzedaży pakietów akcji strategicznych spółek

Liczba prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa systematycznie spada i obecnie dotyczy głównie pakietów akcji i udziałów, w których MSP posiada tzw. resztówki – niewielkie pakiety. W tym roku dochody z prywatyzacji wyniosły jedynie 23 mln zł.

W 2012 r. Rada Ministrów upoważniła MSP do przekazania pakietów akcji spółek PGE, PKO BP i PZU na potrzeby dokapitalizowania programu Inwestycje Polskie. Pakiety te stanowią nie więcej niż 11,39 proc. akcji, a ich sprzedaż nie spowoduje utraty władztwa korporacyjnego nad tymi spółkami. Transakcje zarówno zagwarantują utrzymanie władztwa korporacyjnego w każdym z tych podmiotów, jak i wykorzystanie „nadwyżek” akcji na wsparcie projektów inwestycyjnych strategicznych dla rozwoju Polski, jej regionów, bezpieczeństwa i stabilności. W ten sposób pieniądze zostaną pomnożone w polskiej gospodarce. Przy transakcjach przekazania pakietów akcji wymienionych spółek MSP będzie się kierować chłodną kalkulacją i będzie brało pod uwagę sytuację makroekonomiczną, interes Skarbu Państwa oraz pozostałych akcjonariuszy.

Grupa Azoty nie jest zagrożona wrogim przejęciem

MSP broni kluczowych spółek dla bezpieczeństwa i wzrostu gospodarki Polski. Grupa Azoty już dwa razy została obroniona przed wrogim przejęciem. Jednym z narzędzi obrony najważniejszych dla Skarbu Państwa podmiotów jest Lista spółek strategicznych, która wymienia 22 podmioty, wobec których Skarb Państwa nie może utracić władztwa korporacyjnego. Lista nie jest zamknięta i może być poszerzana w oparciu o systemowe kryteria, obejmujące m.in. bezpieczeństwo i interes narodowy. Kolejnym narzędziem jest także Ustawa o kontroli inwestycji, która w zeszłym tygodniu została przyjęta przez Sejm. Daje ona Ministrowi Skarbu Państwa możliwość złożenia sprzeciwu wobec transakcji na akcjach lub udziałach spółek z sektorów gazowego, elektroenergetycznego, chemicznego, petrochemicznego i zbrojeniowego, jeśli zaistnieją przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. To realne narzędzie reagowania ochrony polskich interesów strategicznych. Stworzone przez nią ramy prawne są znane na świecie i się sprawdzają.

Przychody Skarbu Państwa z dywidend rosną

Budżet państwa regularnie wspierają wpływy z dywidend. Kwota dywidend uchwalonych dla Skarbu Państwa przez walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek będących w nadzorze Ministra Skarbu Państwa do wpłaty w 2015 r., wraz z II ratą dywidendy z zysku za 2013 r. ze spółki PZU (która zgodnie z uchwałą ZWZ została wpłacona w styczniu 2015 r.) na 30.06.2015 r. wynosi 4,55 mld zł. Z tego 1,1 mld zł już trafiło na konta MSP. To oznacza 18-procentowy wzrost wpływów z tytułu dywidend w stosunku do 2014 r.

Działania MSP skupiają się na budowaniu wartości i potencjału spółek Skarbu Państwa. Tylko od roku 2013 do 2014 r. łączna wartość spółek w nadzorze Ministra Skarbu Państwa wzrosła ze 112,4 mld zł w 2013 r. do 114,9 mld zł w 2014 r., a więc o 2,5 mld zł. Wartość aktywów spółek strategicznych oraz czterech publicznych z udziałem Skarbu Państwa wzrosła w 2014 r. o 69 mld zł czyli o 15 proc. Kluczowe spółki Skarbu Państwa prowadzą i planują inwestycje na niespotykaną do tej pory skalę o łącznej wartości 179 mld zł. Inwestycje te przyczynią się do wzrostu zysków spółek, a co za tym idzie – do większych wpływów z dywidend.

MSP profesjonalnie zarządza majątkiem Skarbu Państwa

Nie jest prawdą, jakoby prywatyzacja Ciechu była prowadzona nietransparentnie.  MSP przeprowadziło transakcję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, wykorzystując wsparcie renomo­wa­nego doradcy finansowego do oceny atrakcyjności wezwania. Ciech od wielu lat był przeznaczony do prywatyzacji. Jego sprzedaż została poprzedzona głębokim programem restrukturyzacji, który przyczynił się do istotnego wzrostu wartości spółki. MSP sprzedając akcje uzyskało wartość ekonomiczną wyższą niż pierwot­nie proponowana w wezwaniu cena 29,5 zł za akcję – uzyskując kwotę 31 zł oraz 1,13 zł dywidendy na akcję. Skarb Państwa otrzymał więc 32,13 zł za każdą akcję.

Prywatyzacja Ciechu została dokonana na rynku regulowanym, w trybie odpowiedzi na wezwanie – czyli w najbardziej przejrzysty z możliwych sposobów. Cena sprzedaży akcji była powszechnie znana przed dokonaniem transakcji. Każdy potencjalny inwestor mógł zaoferować wyższą cenę za nabywane akcje – poprzez ogłoszenie tzw. kontrwezwania. Żaden inny podmiot z tej możliwości jednak nie skorzystał.

MSP wspiera budowanie polskiego rynku kapitałowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych – m.in. przez program akcjonariatu obywatelskiego. Jeszcze pięć lat temu akcje spółek publicznych nadzorowanych przez MSP były warte blisko 38 mld zł, dziś ta wartość wynosi do ponad 104 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa