NFOŚiGW: Nie odmówiliśmy wsparcia programowi ochrony powietrza w Małopolsce

25 lutego 2016, 14:00 Środowisko
Kraków

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaleciła Zarządowi NFOŚiGW przyznanie preferencyjnej pożyczki na projekt zintegrowany LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze”.  Nie było odmowy udzielenia wsparcia.

W związku z upowszechnianymi w mediach, nieprawdziwymi doniesieniami, jakoby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odmówił wsparcia finansowego dla projektu Program LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze”, Zarząd NFOŚiGW informuje:

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej NFOŚiGW, które odbyło się w piątek 19 lutego 2016 roku, Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (w formie bezzwrotnej dotacji) przedsięwzięcia o nazwie „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, które jest realizowane przez Województwo Małopolskie.

Decyzja ta w żadnym razie nie oznacza jednak odmowy wsparcia finansowego dla wspomnianego projektu. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zaleciła bowiem Zarządowi ponowne rozpatrzenie wniosku pod kątem ewentualnego udzielenia wnioskodawcy dofinansowania w formie preferencyjnej, czyli nisko oprocentowanej pożyczki.

Kwestia ta będzie procedowana przez Zarząd NFOŚiGW.

Nie mają żadnego pokrycia w faktach pojawiające się w mediach sugestie, a nawet wprost formułowane oskarżenia, że Małopolska jest rzekomo „dyskryminowana” w przyznawaniu środków finansowych, zwłaszcza dotacji, z NFOŚiGW. Świadczą o tym następujące dane:

  • Po roku 2010 NFOŚiGW  przekazał na projekty inwestycyjne województwa małopolskiego kwotę ponad 554.000.000,00 zł w formie dotacji;
  • Dzięki dotacji ze środków krajowych i unijnych zrealizowano w Małopolsce projekty o wartości  1.692.363.452,00 zł w przemyśle i budownictwie, przy zamianie kotłów węglowych i oświetlenia na energooszczędne;
  • Z wyżej wymienionej kwoty tylko na likwidację kotłów w mieszkaniach i budynkach jednorodzinnych w ramach Programu KAWKA, NFOŚiGW przeznaczył kwotę dotacji w  wysokości ponad 76 mln zł. (umowy z lat 2013 i 2014). Dzięki środkom NFOŚiGW oraz WFOŚiGW realizuje się inwestycje o wartości ponad 170 mln zł;
  • Tylko dzięki finansowaniu w ramach Programu KAWKA rocznie ulegnie likwidacji ponad 150.000 palenisk węglowych, zmniejszy się emisja CO2 o prawie 40 tysięcy ton, a pyłów o ponad 500 ton rocznie, co stanowi wymierny efekt środowiskowy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nazwa projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” jest nieco myląca, gdyż w jego ramach będą prowadzone jedynie tzw. „działania miękkie”, a nie kompleksowy program ochrony powietrza (POP).  Projekt LIFE nie przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia emisji. Środki finansowe mają być przeznaczone na badania, ekspertyzy, etaty i szkolenia pracowników, studia podyplomowe, wyjazdy studyjne m.in. do Niemiec. To projekt dość kosztowny, a mało efektywny.

Bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Małopolski (największe w Polsce) wymianą kotłów węglowych dowodzi, że świadomość mieszkańców Krakowa i regionu obecnie jest już na wystarczającym poziomie. Nastał czas realnego wspierania proekologicznych inwestycji, co czyni NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz jest zainteresowany przekazywaniem wsparcia finansowego tym wnioskodawcom, którzy zdeklarują uzyskanie konkretnych efektów środowiskowych mierzonych w zmniejszeniu zużycia energii, ograniczeniu emisji CO2 (dwutlenku węgla) i pyłów do atmosfery.

Źródło: NFOŚiGW