Nowe inwestycje przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle

16 września 2015, 13:30 Infrastruktura

W Ministerstwie Środowiska został zainaugurowany Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW). Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 1,2 mld euro. W uroczystości wziął udział Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

Przedsięwzięcie, podobnie jak obecnie wdrażany Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, będzie realizowane z pomocą międzynarodowych instytucji finansowych: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Środki na realizację inwestycji będą pochodzić także z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem POPDOW jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego osób mieszkających na obszarze dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły. Ma to zostać osiągnięte poprzez szereg inwestycji w infrastrukturę hydrotechniczną, obejmujących: rozbudowę i przebudowę wałów, umocnienie i stabilizację brzegów, budowę obiektów poprawiających możliwość przeprowadzania fali wezbraniowych przez tereny zurbanizowane, budowę zbiorników i innych obiektów poprawiających możliwości retencyjne.

POPDOW przewiduje także powstanie infrastruktury zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi na trzech obszarach Polski: dorzecza środkowej i dolnej Odry, Kotliny Kłodzkiej (dorzecze Nysy Kłodzkiej) oraz dorzecza górnej Wisły. Dzięki tym inwestycjom znacząco wzmocniony zostanie krajowy system prognozowania powodzi i zdolności operacyjne służb, szczególnie w Polsce południowej i zachodniej.

Otwierając konferencję inaugurującą, minister Otawski powiedział:

– Wiele udało się już zrobić dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Polski. Rewitalizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, inwestycje w Brzegu czy na Nysie – to tylko przykłady. Nie byłoby ich jednak bez wsparcia Banku Światowego. Dzisiaj możemy rozpocząć realizację kolejnych inwestycji w dorzeczu Odry i górnej Wisły. Dzięki temu projektowi osiągniemy poprawę bezpieczeństwa ponad 5 mln osób mieszkających na terenach najbardziej zagrożonych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez instytucje administracji rządowej (regionalne zarządy gospodarki wodnej), samorządowej (wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych) oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod nadzorem i kierunkiem komitetu sterującego, w którego skład wejdą przedstawiciele ministra administracji i cyfryzacji, ministra środowiska, ministra finansów, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektora projektu.

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2022. Koszt inwestycji to około 1,2 mld euro. Środki będą pochodzić z: Banku Światowego – 460 mln euro, Banku Rozwoju Rady Europy – 300 mln euro, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 200 mln euro, budżetu państwa – 140 mln euro, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 100 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Środowiska