Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej przechodzi pod nadzór Ministerstwa Energii

22 lipca 2016, 15:15 Alert
energia elektryczna energetyka linia

(Polskie Sieci Elektroenergetyczne)

Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych 7 lipca br. podpisał umowę o nieodpłatnym przekazaniu wszystkich akcji Zarządcy Rozliczeń na rzecz Skarbu Państwa – poinformował operator w dzisiejszym komunikacie.

Jak wyjaśniają PSE 1 lipca br. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jej celów jest ograniczenie kosztów organizacyjnych i operacyjnych funkcjonowania systemu rozliczeń, poprzez zastąpienie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej przez Zarządcę Rozliczeń, który wstąpił w prawa i obowiązki tej pierwszej spółki.

W związku z tym, dokonano również odpowiednich zmian funkcjonalnych w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

W efekcie bezpośredni nadzór nad spółką Zarządca Rozliczeń sprawowany będzie przez ministra właściwego do spraw energii, a to wymagało nieodpłatnego przekazania Skarbowi Państwa akcji spółki Zarządca Rozliczeń. będących w posiadaniu PSE.