Producenci OZE będą mieli więcej czasu na realizację zobowiązań z aukcji

18 sierpnia 2020, 09:15 Alert

Przepisy  pierwszej tarczy antykryzysowej wprowadziły do ustawy o odnawialnych źródłach energii regulacje, które mają ułatwić wytwórcom dochowanie terminów dotyczących rozpoczęcia wytwarzania albo sprzedaży energii elektrycznej zarówno w systemie aukcyjnym, jak i w systemie taryfy gwarantowanej (feed-in-tariff) oraz systemie dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium), dalej: systemy FIT/FIP – informuje Urząd Regulacji Energetyki

Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Nowe przepisy dla przedsiębiorców – wydłużenie terminów

W przypadku wystąpienia, w toku realizacji inwestycji z zakresu nowych instalacji odnawialnego źródła energii, okoliczności wskazanych w ustawie o OZE takich jak opóźnienia:

  • dostawy urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii,
  • dostawy elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii,
  • instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej,
  • realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii,
  • przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie

spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra zdrowia, Prezes URE jednorazowo, na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o:

  • przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a) ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1 tej ustawy (art. 79a – SYSTEM AUKCYJNY),
  • przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d) ustawy o odnawialnych źródłach, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c) tej ustawy (art. 70ba – SYSTEMY FIT/FIP).

Termin ten może zostać przedłużony o okres wskazany przez wytwórcę we wniosku, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy, licząc od dnia kiedy upływałby termin realizacji tych zobowiązań. Wytwórca we wniosku musi przedstawić m.in. oświadczenie swoje lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE potwierdzające, że opóźnienie dostaw urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane wymienionymi wyżej okolicznościami.

Kto może skorzystać z wydłużenia terminów

Z uprawnienia mogą skorzystać wszystkie instalacje OZE, które wygrały aukcje i którym nie upłynął termin przewidziany na rozpoczęcie wytwarzania/sprzedaży energii elektrycznej w tym systemie. Należy pamiętać, że wniosek musi być złożony przez wytwórcę na 30 dni przed upływem terminu na realizację zobowiązania. Analogicznie kształtuje się to uprawnienie w odniesieniu do instalacji w systemach FIT/FIP.

Oznacza to, że z uprawnienia nie mogą skorzystać jedynie instalacje fotowoltaiczne, które wygrały aukcje przeprowadzone w latach 2016-2017, zaś w przypadku instalacji fotowoltaicznych, które wygrały aukcje z 2018 roku, uprawnienie to nie będzie przysługiwać wyłącznie w przypadku wytwórców, którzy nie skorzystali lub nie skorzystają z trybu przewidzianego w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1524)

Dotychczasowe uprawnienie dotyczące zmiany terminu pierwszej sprzedaży energii (art. 17 ust. 3 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw) oraz nowe uprawnienie umożliwiające przedłużenie terminu realizacji zobowiązań w związku ze stanem pandemii, są względem siebie niekonkurencyjne. Wytwórca może skorzystać z obu tych uprawnień łącznie.

Kiedy prezes URE może odmówić wydłużenia terminu zobowiązań

Nowe przepisy wskazały także przypadki, kiedy regulator w drodze postanowienia odmawia wnioskującym przedłużenia terminu. Może to mieć miejsce w przypadku gdy:

wniosek nie będzie spełniał któregokolwiek z wymagań, o których mowa w art. 79a ust. 2 oraz 70ba ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
wytwórca złożył wniosek, później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a oraz art. 70b ust. 4 pkt 1 lic. d ustawy o odnawialnych źródłach energii,
nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Urząd Regulacji Energetyki