Orlen zakończył historyczną emisję zielonych euroobligacji

28 maja 2021, 11:15 Alert
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Emisja siedmioletnich zielonych euroobligacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W ramach budowy księgi popytu złożone zostały 234 zapisy na łączną kwotę blisko trzech miliardów euro. Oznacza to, że popyt na zielone obligacje PKN Orlen aż sześciokrotnie przewyższył wartość emisji. Koncern podzielił 5 tys. euroobligacji pomiędzy 182 inwestorów z 26 krajów.

– Duży sukces pierwszej emisji zielonych euroobligacji to potwierdzenie, że stanowią one bardzo atrakcyjną opcję inwestycyjną, zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów. Wynika to zarówno z silnych fundamentów finansowych Koncernu, jak i kompleksowego podejścia do zagadnień ESG, zaprezentowanego przez nas podczas procesu przygotowań do emisji. Środki z emisji zielonych euroobligacji przeznaczone zostaną na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Orlen, zwłaszcza w odnawialne źródła energii oraz infrastrukturę ładowania aut elektrycznych. Ich realizacja wzmocni naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Pierwszy miliard euro zapisów udało się zebrać w niespełna półtorej godziny od rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. Wyjątkowo wysokie zainteresowanie zielonymi euroobligacjami Koncernu przełożyło się również na bardzo atrakcyjny poziom cenowy oferowanych obligacji. W trakcie procesu zbierania zapisów PKN Orlen dwukrotnie obniżał warunki cenowe oferowanych papierów, z pierwotnego poziomu 160-165 punktów bazowych, poprzez 135-140 punktów bazowych, dochodząc finalnie do poziomu 125 punktów bazowych ponad Mid-Swap. Zaoferowana w ramach emisji zielonych euroobligacji cena jest jednocześnie najniższą w historii koncernu.

Emisja ma międzynarodowy charakter i w większości zostanie objęta przez zagranicznych inwestorów. Ostatecznie zielone euroobligacje zostały przydzielone 182 inwestorom z 26 krajów, przy czym największy udział mieli inwestorzy z krajów Europy Środkowej (Niemcy, Austria i Szwajcaria) – 44 procent oraz Polski – 23 procent. W emisji uczestniczyło wiele międzynarodowych funduszy typu asset management, w tym duże grono tych najbardziej zielonych. Aż 62 procent obligacji trafiło do funduszy skoncentrowanych na inwestycjach w zielone aktywa (tzw. green investors).

Zielone euroobligacje PKN Orlen zostaną wyemitowane w ramach utworzonego 13 maja bieżącego roku programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do pięciu miliardów euro. Będzie to pierwsza benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji uplasowana przez spółkę z Polski. Środki pozyskane w ramach emisji posłużą na sfinansowanie realizowanych przez Grupę ORLEN zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.

Będzie to również pierwsza polska emisja zielonych euroobligacji zrealizowana przez firmę spoza sektora finansowego, która uzyskała certyfikat Climate Bonds Initiative (CBI), świadczący o zastosowaniu najlepszych rynkowych standardów w zakresie integralności klimatycznej, transparentności oraz wykorzystania środków pochodzących z emisji. Certyfikat CBI potwierdza, że projekty zrealizowane ze środków pochodzących z emisji pozytywnie kontrybuują do osiągnięcia celów zapisanych w Porozumieniu Paryskim w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej dwóch stopni Celsjusza oraz osiągnięcia zero emisyjności najpóźniej do 2050 roku.

PKN Orlen, aby zapewnić sobie możliwość wyemitowania zielonych euroobligacji opracował i opublikował na swojej stronie internetowej zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework. W dokumencie tym określone zostały cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji, tj. rozwój odnawialnych źródeł energii, czysty transport i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym recykling. Realizacja tych celów zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko będzie poddawana cyklicznej, minimum raz w roku, weryfikacji przez audytora Grupy Orlen oraz raportowana przez PKN Orlen, aż do momentu wykupu zielonych obligacji.

Przygotowany przez PKN Orlen Green Finance Framework został również poddany weryfikacji przez Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na tej podstawie Vigeo Eiris wydało dla PKN Orlen niezależną opinię, która potwierdza zgodność zasad Green Finance Framework przygotowanych przez spółkę z międzynarodowymi standardami w tym obszarze (Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook).

Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank lub Clearstream Banking. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 roku. W ramach jej realizacji PKN Orlen zadeklarował do 2030 roku redukcję emisji CO2 o 20 procent z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 procent CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinansowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i obligacje zielone emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku.

PKN Orlen/Mariusz Marszałkowski

Orlen planuje emisję euroobligacji, by przyspieszyć transformację energetyczną