Rada Unii Europejskiej przyjęła ostatnie akty pakietu zimowego

22 maja 2019, 17:15 Alert
Unia Europejska flagi
fot. pixabay.com

UE zakończyła przegląd ram unijnej polityki energetycznej, która zapewnia wstępne warunki regulacyjne do przejścia na czystą energię i ułatwi UE  realizację zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. Rada przyjęła dziś cztery pozostałe akta pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” – podaje Rada Unii Europejskiej w komunikacie. Ten zbiór regulacji jest zwany pakietem zimowym.

Nowe przepisy przyjęte dziś obejmują rozporządzenie i dyrektywę w sprawie energii elektrycznej, które sprawiają, że rynek energii elektrycznej UE jest bardziej połączony, elastyczny i skupiony na konsumentach. Rozporządzenie w sprawie gotowości na ryzyko w sektorze energii elektrycznej ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw w sytuacjach kryzysowych. Pakiet obejmuje również przegląd roli i funkcjonowania ACER, Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energii Elektrycznej. Dzisiejsze przyjęcie czterech akt jest ostatnim krokiem w procesie legislacyjnym. Wejdą one w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Dyrektywa i rozporządzenie o energii elektrycznej

Nowe ramy regulacyjne rynku energii elektrycznej w UE mają na celu uczynienie go konkurencyjnym, skoncentrowanym na konsumentach i bardziej elastycznym. Daje więcej praw konsumentom i ułatwia ich udział w rynku jako aktywnych klientów. Zdolność dostawców energii do ustalania własnych cen ograniczy zakłócenia rynku, stworzy większą konkurencję i obniży ceny dla konsumentów. Dzięki nowym przepisom dotyczącym obowiązków handlowych i bilansujących system elektroenergetyczny będzie w stanie uwzględnić zmienność w wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ponadto, nowe przepisy obejmują również nowe ramy dla mechanizmów zdolności wytwórczych, z limitem emisji 550 g CO2 pochodzenia paliw kopalnych na 1 kWh energii elektrycznej.

Gotowość na ryzyko w sektorze energii elektrycznej

Nowe ramy zapobiegania kryzysom energetycznym, przygotowania się do nich i zarządzania nimi wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne w całej UE. Dzięki nowemu rozporządzeniu państwa członkowskie będą musiały opracować plany gotowości na ryzyko w oparciu o regionalne i krajowe scenariusze kryzysowe. Zapewnia ono również lepszą współpracę i łatwiejszą pomoc pomiędzy państwami członkowskimi w przypadku kryzysu energetycznego.

ACER

Rola i funkcjonowanie ACER są aktualizowane w nowym rozporządzeniu. Obejmuje ono przegląd zadań i kompetencji jego dyrektora i rady nadzorczej. Wzmacniana jest również pomocnicza rola ACER w nadzorze regulacyjnym nad podmiotami europejskimi w dziedzinie energetyki.

Tło i kolejne kroki

Komisja Europejska przedstawiła pakiet wniosków, nazwany w listopadzie 2016 r. Pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Obejmuje on osiem aktów prawnych, które przyczyniają się do ukształtowania unii energetycznej i wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego dla UE. Wraz z wejściem w życie czterech aktów prawnych dzisiejsze przyjęcie pozostałych czterech plików uzupełnia pakiet. Cztery akta zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdą w życie 20 dni później.

Rada Unii Europejskiej/Michał Perzyński