Komisja ITRE chce przeglądu zasad wyboru projektów energetycznych na listę PCI

19 lutego 2020, 12:00 Alert
Parlament Europejski EUropa UE
Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Komisja Europejska powinna zaktualizować wytyczne, według których wybierane są priorytetowe projekty energetyczne wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest – PCI), by następna lista PCI była zgodna z celami polityki klimatycznej, uznała Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. O rezolucji komisji parlamentarnej poinformowano w komunikacie. Została przyjęta 55 głosami do 15. W marcu zostanie poddana pod głosowanie w całej Izbie.

Projects of Common Interest

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej korzystają z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, czy możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych. Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii uważa, że „rewizja wytycznych TEN-E (służących wyborowi projektów PCI), które zostaną zaproponowane przez Komisję Europejską pod koniec tego roku, powinna być spójna z celami UE w zakresie energii i klimatu na 2030 r., w tym jej długoterminowym zobowiązaniem w zakresie dekarbonizacji i zasadą wydajności energetycznej”. – Aby upewnić się, że projekty wybrane na następną listę PCI (projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania) są zgodne ze zobowiązaniami UE w zakresie klimatu, posłowie wzywają Komisję do zaproponowania również przejściowych wytycznych przed końcem 2020 roku – napisano w rezolucji. Komisja przypomniała, że „rozporządzenie w sprawie TEN-E zostało ustanowione w 2013 r., zanim przyjęto porozumienie paryskie i znacząco zmieniła się polityka energetyczna”.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski większością 443 do 169 głosów odrzucił wniosek Zielonych o wykreślenie z czwartej listy PCI (jest aktualizowana co dwa lata) kilkudziesięciu projektów. Tym samym w ciągu najbliższych dwóch lat dofinansowanie otrzyma ponad 150 priorytetowych projektów infrastruktury energetycznej – w tym wiele z Polski. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E), przyjętym w 2013 r., Komisja określa najważniejsze PCI w całej UE, aby projekty te mogły korzystać z uproszczonych zezwoleń i prawa do ubiegania się o fundusze UE z połączenia Instrument europejski. Większość projektów ma na celu zapewnienie niezakłóconego dostarczania energii elektrycznej i gazu do wszystkich części UE, poprzez zlikwidowanie transgranicznych luk w sieci i zwiększenie lokalnych zdolności magazynowych.

Na IV liście PCI, która ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata znalazły się także planowane i realizowane na terytorium Polski projekty infrastrukturalne w trzech sektorach:

Gaz ziemny:

– Połączenie Polska – Dania (Baltic Pipe) wraz z niezbędną rozbudową infrastruktury w obu państwach;
– FSRU w rejonie Zatoki Gdańskiej;
– Połączenie Polska- Słowacja wraz z rozbudową sieci wewnętrznej w Polsce Wschodniej;
– Połączenie Polska – Litwa (GIPL);

Ropa naftowa:

– Rurociąg Brody-Adamowo;
– Rurociąg Pomorski (II linia) wraz z rozbudową terminala naftowego w Gdańsku (faza druga);

Energia elektryczna:

– Rozbudowa polskiej sieci wewnętrznej w ramach projektu „GerPol Power Bridge” zawierająca budowę linii: Krajnik – Baczyna, Mikułowa – Świebodzice oraz Baczyna – Plewiska;
– Budowa linii Stanisławów – Ostrołęka;
– Integracja i synchronizacja systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej obejmująca:
– budowę nowego połączenia kablowego pomiędzy Polską a Litwą
– budowę linii Dunowo – Żydowo Kierzkowo (PL)
– budowę linii Piła Krzewina – Żydowo Kierzkowo (PL)
– modernizację linii Krajnik – Morzyczyn (PL)
– modernizację linii Żarnowiec – Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń – Gdańsk Błonia (PL)
– modernizację linii Morzyczyn – Dunowo – Słupsk – Żarnowiec (PL)

ISBnews

Projekty gazowe będą mogły nadal korzystać z pomocy