PGE Dystrybucja inwestuje sieć w aglomeracji warszawskiej

21 sierpnia 2019, 15:30 Alert
energia kabel pylon energetyka

PGE Dystrybucja realizuje ambitny plan inwestycyjny w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ważnym elementem tego planu jest wymiana linii napowietrznych na kablowe, szczególnie w przypadku linii średniego napięcia, które mają największy wpływ na skrócenie ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. Najwięcej tego rodzaju inwestycji wykonuje warszawski oddział spółki, który zaplanował w tym roku nakłady na sieci średniego i niskiego napięcia w wysokości 240 mln zł.

Zwiększenie nakładów na budowę urządzeń elektroenergetycznych, czyli linii, stacji, zabezpieczeń i automatyki oraz przyłączy, jest niezbędne z uwagi na starzenie się sieci i potrzeby przyłączeniowe związane z intensywnym rozwojem aglomeracji warszawskiej. Każdego roku na terenie oddziału Warszawa wzrasta liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej średnio o ponad 10 tys. Wobec tak dużego zapotrzebowania na usługi związane z dostawą energii oddział bardzo intensywnie modernizuje i rozbudowuje własną infrastrukturę energetyczną.

Cechą charakterystyczną terenowych sieci średniego i niskiego napięcia jest ich rozległość i bardzo często brak możliwości rezerwowania ciągów liniowych. Linie napowietrzne są w sposób szczególny narażone na działania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, wpływających na ich awaryjność. Przede wszystkim z tych powodów większość modernizacji przeprowadzonych w ostatnich latach dotyczy wymiany starych linii napowietrznych na nowe linie kablowe.

W ubiegłym roku oddział Warszawa przeznaczył prawie 134 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci średniego i niskiego (SN i nN). Efektem była budowa i modernizacja łącznie 649 km linii, a w tym: 96 km linii napowietrznych SN i 307 km linii kablowych SN, 236 napowietrznych stacji transformatorowych i 131 wnętrzowych stacji transformatorowych, 121 km linii napowietrznych nN i 125 km linii kablowych nN. Ponadto zainstalowano 60 rozłączników radiowych.

Warte wymienienia są tegoroczne modernizacje: przebudowa linii SN Tarczyn – Konary, budowa nowej stacji miejskiej RSM Czachówek, czy kablowanie linii Kisielany.

Linia SN Tarczyn – Konary

W ostatnim czasie pozytywne odbiory techniczne pozwoliły na włączenie do eksploatacji nowych odcinków linii SN Tarczyn-Konary. Inwestycja o wartości ponad 1,5 mln zł obejmowała 2909 m linii kablowej średniego napięcia, 292 m linii niskiego napięcia, cztery kontenerowe stacje transformatorowe SN/nN i inne elementy potrzebnego wyposażenia, w tym budowę kanalizacji światłowodowej.

RSM Czachówek

Stacje zasadniczo służą do transformacji energii z jednego poziomu napięcia na inny np. 15/0,4 kV. RSM Czachówek ma inne zadanie – to stacja 15/15 kV, dzięki której następuje rozdział energii bez zmiany napięcia. Budowa nowej stacji tego typu pozwala na skrócenie istniejących ciągów linii SN -15 kV, a tym samym pozytywnie wpływa na poprawę parametrów dostarczanej energii elektrycznej i daje techniczne możliwości przyłączania do sieci nowych obiektów należących do dużych odbiorców lub wytwórców. Zakończyły się roboty budowlane związane ze stacją, z której wykonano także nowe wyprowadzenia na istniejące linie napowietrzne 15 kV. Inwestycja znajduje się w miejscowości Jeziórko-Ustanów w gminie Prażmów i kosztowała ok. 2,4 mln zł netto. RSM Czachówek jest zasilany ze stacji 110/15 kV w Górze Kalwarii.

Linia SN Kisielany

W wyniku przeprowadzonej modernizacji powstanie nowa linia kablowa o długości 12,5 km. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 4,1 mln zł netto. Inwestycja pod nazwą Kisielany została podzielona na 3 etapy. Etap pierwszy jest zakończony i nowy odcinek linii kablowej o długości ok. 5 km już pracuje. Etap drugi jest prawie zakończony, ponieważ nowa linia kablowa o długości ponad 6,5 km pracuje, a do wykonania pozostał tylko demontaż starej linii napowietrznej, który ma nastąpić po zakończeniu okresu żniw. W ramach trzeciego etapu trwają prace przy budowie ostatniego odcinka linii o długości ok. 1 km. Modernizacja linii Kisielany jest prowadzona w miejscowościach Osiny Górne, Wesoła, Kisielany Żmichy, Kisielany Kuce, Niwiski na terenie gminy Mokobody. Także w tym przypadku poprawa stanu technicznego sieci podwyższy pewność zasilania.

PGE