PGE opublikowała szacunkowe wyniki za dziewięć miesięcy 2019 roku

31 października 2019, 10:00 Alert

Szacunkowa EBITDA grupy PGE w trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 1.677 mln zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 471 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie komunikatu grupy. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik EBITDA na poziomie1.624 mln zł oraz zysk netto j.d. na poziomie 443 mln zł.

Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl
Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl

Dane finansowe

EBITDA grupy po dziewięciu miesiącach 2019 r. wyniosła ok. 6.072 mln zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2.173 mln zł.

Kluczowe dane finansowe PGE (mln zł) 3Q2019 3Q2018 rdr 1Q-3Q
2019
1Q-3Q
2018
rdr
EBITDA 1 677 1 441 16% 6 072 5 144 18%
Zdarzenia jednorazowe:
-rekompensaty KDT 1 1 -14 -82
-zmiana rezerwy rekultywacyjnej 0 0 -246 -17
-zmiana rezerwy aktuarialnej 0 0 -36 0
-dodatkowe uprawnienia do emisji EUA 42 0 1 435
EBITDA powtarzalna 1 634 1 440 13% 4 933 5 243 -6%
Zysk netto jednostki dominującej 471 416 13% 2 173 1 697 28%

Jak podano, EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła po dziewięciu miesiącach 2019 roku 2.765 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo wyniosła 865 mln zł, a EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 1.810 mln zł.

EBITDA w segmencie Obrót wyniosła 532 mln zł, a w segmencie Energetyka Odnawialna 410 mln zł.

EBITDA w obszarach działalności (w mln zł) 3Q2019 3Q2018 rdr 1Q-3Q
2019
1Q-3Q
2018
rdr
Energetyka Konwencjonalna 659 532 24% 2 765 1 801 54%
Ciepłownictwo 93 -26 865 577 50%
Energetyka Odnawialna 100 132 -24% 410 354 16%
Dystrybucja 599 622 -4% 1 810 1 892 -4%
Obrót 59 152 -61% 532 420 27%
Pozostałe plus korekty konsolidacyjne 167 29 476% -310 100

Nakłady inwestycyjne wyniosły 4.468 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2019 r. wyniosło około 11.703 mln zł.

Jak podano w prezentacji, EBITDA powtarzalna wzrosła w trzecim kwartale do 1.634 mln zł z 1.440 mln zł przed rokiem.

Grupa podała, że negatywnie na powtarzalny wynik EBITDA w trzecim kwartale wpłynął niższy o 2,2 TWh wolumen produkcji, (w tym wolumen z węgla brunatnego niższy o 2,3 TWh), koszt emisji CO2 wyższy o około 0,35 mld zł rdr, a także brak wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.

Pozytywny wpływ na wynik EBITDA w tym okresie miała – jak podano – średnia zrealizowana cena energii przez segment Energetyki Konwencjonalnej wyższa o 68 PLN/MWh, wyższa marża na energii elektrycznej wyprodukowanej w segmencie Ciepłownictwa (głównie wpływ wyższej ceny) oraz sprzedaż ciepła wyższa o 0,5 PJ.

Według wstępnych szacunków grupy, produkcja energii elektrycznej netto w dziewięciu miesiącach 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 43,4 TWh (13,94 TWh w samym trzecim kwartale), wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh (8,99 TWh w trzecim kwartale), a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 32,8 TWh (10,89 TWh). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,5 PJ (3,88 PJ w trzecim kwartale).

Dane operacyjne Jedn. 3Q2019 3Q2018 Różnica 1Q-3Q
2019
1Q-3Q
2018
Różnica
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 13,94 16,17 -14% 43,44 49,09 -12%
Sprzedaż do odbiorców finalnych TWh 10,89 10,78 1% 32,78 31,51 4%
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 8,99 9,09 -1% 27,12 27,08 0%
Sprzedaż ciepła PJ 3,88 3,40 14% 32,45 32,43 0%

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w dziewięciu miesiącach 2019 wyniosła 244,7 PLN/MWh, a w samym trzecim kwartale wyniosła 246,3 PLN/MWh.

Grupa zastrzegła, że podane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 9 miesięcy 2019 r. jest w trakcie przygotowywania, a jego publikacja zaplanowana jest na 12 listopada 2019 r.

CIRE.PL/Polska Agencja Prasowa

PGE przewiduje, że atom będzie podstawą systemu w 2040 roku