PGE zmniejsza produkcję energii z węgla i zyskuje przez więcej uprawnień do emisji CO2

1 kwietnia 2020, 06:30 Alert

Wyniki

PGE osiągnęła w 2019 roku wynik EBITDA w wysokości 7,1 mld zł, czyli o 12 procent większy niż rok wcześniej. Skorygowany wynik netto wyniósł 2,1 mld zł, czyli 17 procent więcej niż rok wcześniej. W 2019 roku grupy PGE wyprodukowała 58,3 TWh energii elektrycznej i sprzedała 50,3 PJ ciepła. W ujęciu rocznym produkcja energii elektrycznej w oparciu o niskoemisyjne paliwo gazowe wzrosła o 9 procent do 4,5 TWh, a elektrownie wiatrowe wyprodukowały 20 procent energii elektrycznej więcej, osiągając wynik 1,27 TWh. Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 2 procent w stosunku rocznym, do 7 mld zł.

Coraz mniej energii z węgla

Produkcja energii elektrycznej w PGE w 2019 roku  wyniosła 58,3 TWh i była o 12 procent niższa niż w roku ubiegłym. Główny wpływ na jej poziom miała niższa produkcja w elektrowniach opalanych węglem brunatnym (spadek o 6,8 TWh) i elektrowniach opalanych węglem kamiennym (spadek o 1,8 TWh).  – To przede wszystkim efekt niższego obciążenia oraz dłuższego czasu postoju bloków w rezerwie głównie ze względu na wyższy import energii, wyższą produkcję energii elektrycznej z wiatru oraz niższe zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wyższa o 20 procent w skali roku produkcja na farmach wiatrowych wynika z lepszej wietrzności w 2019 roku. Ponadto, wzrosło wytwarzanie energii z biomasy (o 13 procent) oraz produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych (o 67 procent) – czytamy w komunikacie spółki.

– Zielony kierunek jest możliwy do osiągnięcia przy uwzględnieniu konwencjonalnej podstawy, która umożliwi bilansowanie coraz większej liczby powstających źródeł odnawialnych oraz zapewni naszej gospodarce i społeczeństwu stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Mniejsza sprzedaż ciepła przez ciepłą zimę

Wolumen ciepła sprzedanego przez PGE w 2019 roku wyniósł 50,3 PJ i był niższy o 0,8 PJ w porównaniu do 2018 roku, głównie ze względu na niższe zapotrzebowanie na ciepło spowodowane wyższymi średnimi temperaturami w 2019 roku.Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 36,4 TWh i pozostał na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu do 2018 roku. – Grupa PGE w 2019 roku zanotowała 3-procentowy wzrost sprzedaży energii elektrycznej. Część tego wzrostu wynika z realizacji przez PGE dostaw energii elektrycznej do klientów, których  dotychczasowi sprzedawcy ogłosili upadłość. Dodatkowo brak aktywnego rynku sprzedażowego przełożył się na mniejszą migrację klientów pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu – czytamy w komunikacie.

solidne wyniki operacyjne

Dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 poprawiły wyniki spółki

PGE wypracowała w zeszłym roku raportowany wynik EBITDA ok. 7,1 mld zł, o 12 procent wyższy w stosunku do ubiegłego roku, głównie w wyniku przyznania dodatkowych uprawnień do emisji CO2 (EUA) o wartości 1,4 mld zł w pierwszym półroczu 2019 roku. Największy udział w wyniku grupy z 2019 roku miały segmenty energetyka konwencjonalna i dystrybucja, które wypracowały odpowiednio 40 procent oraz 32 procent wyniku EBITDA grupy kapitałowej PGE. Ciepłownictwo odpowiada za 17 procent EBITDA, segment energetyki odnawialnej za 7 procent EBITDA, a segment Obrotu za 4 procent EBITDA.

EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej wyniosła 2,9 mld zł i była o 37 procent wyższa w stosunku do wyniku ubiegłorocznego, głównie wskutek przyznanych uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej. Segment dystrybucji wypracował wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł, o 6 procent niższy niż w 2018 roku, głównie ze względu na wyższe koszty operacyjne. EBITDA segmentu ciepłownictwa wzrosła o 39 procent i osiągnęła poziom 1,2 mld zł, dzięki wyższym cenom sprzedaży energii elektrycznej zrealizowanym przez elektrociepłownie. Energetyka Odnawialna osiągnęła 517 mln zł EBITDA, czyli 12 procent więcej niż w 2018 r., na co wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych. Wynik segmentu obrotu był o 23 procent wyższy w skali roku i wyniósł 280 mln zł.

Odpisy aktualizacyjne na węglu i odwrócenie odpisów OZE

PGE informuje, że wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych przeprowadzonych przez PGE wykazały utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld zł. Aktualizacja wartości dotyczy głównie Kompleksu Bełchatów oraz Kompleksu Turów. Równocześnie wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisu w segmencie energetyki odnawialnej w wysokości ok. 400 mln zł. Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i obniżyły wynik netto Grupy PGE za 2019 rok o ok. 5,8 mld zł. Wynik netto Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem odpisów wyniósł -3,9 mld zł. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł 2,1 mld zł, czyli 17 procent więcej niż rok wcześniej.

– Wyniki testów na utratę wartości pokazują, jak w efekcie zmian otoczenia biznesowego zmienia się sama energetyka i jaka jest skala wyzwań stojących przed Grupą PGE. Utrzymanie pozycji finansowej Grupy wymaga silnej dyscypliny kosztowej oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych o najbardziej efektywnej stopie zwrotu – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

stabilne wyniki

Turów ma być gotowy w tym roku

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE wzrosły w 2019 roku  o 2 procent w stosunku rocznym i osiągnęły wartość 7 mld zł. W 2019 roku zostały przekazane do eksploatacji nowe bloki konwencjonalne 5 i 6 w Elektrowni Opole. –  Zgodnie z aktualnym harmonogramem jeszcze w tym roku zakończona zostanie inwestycja w Turowie. Dzięki wysokim parametrom wytwarzania i  zdecydowanie niższej emisyjności w porównaniu do starszych jednostek, nowe bloki konwencjonalne funkcjonujące w podstawie zastąpią w systemie energetycznym mniej efektywne jednostki węglowe – czytamy w komunikacie.

Nowe farmy wiatrowe jeszcze w tym roku

PGE podaje, że finalizuje prace na budowie lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2020 roku, pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 procent do 647 MW. PGE jest liderem mocy  zainstalowanej w tym segmencie w Polsce.

Offshore bilansowany gazem

Równolegle realizowany jest projekt rozwoju morskich farm wiatrowych. Plan PGE to osiągnięcie mocy 2,5 GW do 2030 roku. W minionym roku ruszył Program PV Grupy PGE, który zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku na gruntach własnych oraz terenach partnerów biznesowych Grupy. W 2019 roku została również podjęta decyzja inwestycyjna dotyczącą budowy nowych mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1400 MW. Ma to zapewnić ciągłość dostaw w podstawie oraz będą stanowić wsparcie bilansujące dla planowanych morskich farm wiatrowych na Bałtyku i lądowych farm wiatrowych.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki