PGE przedstawiła wyniki z trzeciego kwartału 2021 roku. EBITDA wzrosła o 23 procent

24 listopada 2021, 07:15 Alert
Logo PGE BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

Polska Grupa Energetyczna (PGE) opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za trzeci kwartał 2021 roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, wynik EBITDA był wyższy o 23 procent i wyniósł 1,9 mld złotych.

PGE poinformowała, że zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 545 mln zł, podczas gdy w roku ubiegłym wyniósł 260 mln zł. Na poprawę wyników wpływ miała sytuacja rynkowa: wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną jako rezultat wzrostu gospodarczego oraz zmiana salda wymiany międzynarodowej – będąca następstwem gwałtownego wzrostu cen paliw na rynkach światowych. W efekcie Grupa PGE odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej o 3,3 TWh, produkując łącznie 17,6 TWh.

– Dzięki poprawie efektywności działania i korzystnym warunkom rynkowym PGE w kolejnym kwartale osiąga wyniki lepsze niż w roku 2020. Podstawą dla budowy trwałej wartości spółki jest wykorzystanie lepszych okresów, by odpowiednio przygotować firmę finansowo i organizacyjnie na trudniejsze czasy. To konsekwentnie robimy, wiedząc że 2022 rok będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa, przede wszystkim w związku z silną presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2 – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grup Energetycznej.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE był w trzecim kwartale 2021 wyższy o 23 procent rok do roku, wynosząc 17,6 TWh. W okresie 9 miesięcy 2021 roku, Grupa PGE przekroczyła poziom 50 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem silnego wzrostu zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych. W trzecim kwartale 2021 roku szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu kamiennym, osiągając wartość 6,6 TWh (zmiana o 38 procent rok do roku). Generacja z węgla brunatnego wzrosła o 26 procent rok do roku i wyniosła 9,7 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,5 TWh (wzrost o 22 procent rok do roku), na co wpływ miała wyższa produkcja z biomasy, dzięki wzrostowi produkcji w Elektrociepłowni Szczecin. Znacząco niższa była natomiast produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach gazowych – 0,63 TWh (spadek o 49 procent rok do roku) – czytamy w komunikacie.

PGE podaje, że wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął w trzecim kwartale 2021 roku wartość 9,30 TWh (wzrost o cztery procent rok do roku, ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w KSE). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,17 TWh (spadek o 11 procent rok do roku). Wyższy wolumen sprzedaży ciepła 4,1 PJ (wzrost o siedem procent rok do roku) ze względu na niższe temperatury we wrześniu 2021 roku.

Raportowana EBITDA Grupy PGE w trzecim kwartale osiągnęła wartość 2,1 mld zł, zwiększając się o blisko 0,6 mld zł w relacji do trzeciego kwartału 2020 roku głównie ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawę marży w segmencie sprzedaży.

Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 545 mln zł i był o 110 procent wyższy niż w trzecim kwartale 2020 roku, gdy osiągnął 260 mln złotych. Jest to pochodna poprawy wyników operacyjnych wszystkich segmentów działalności, przy uwzględnieniu pozytywnego salda zdarzeń jednorazowych – czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w trzecim kwartale 2021 roku osiągnęły wartość 0,8 mld zł i były o 0,4 mld zł niższe rok do roku. Największe ograniczenie inwestycji nastąpiło w segmencie Energetyka Konwencjonalna, gdzie nakłady zmniejszyły się przeszło o połowę względem trzeciego kwartału 2020 roku. W przypadku segmentu Energetyki Odnawialnej nakłady były porównywalne rok do roku.

Zadłużenie netto na koniec kwartału wyniosło 2,6 mld zł, co oznacza spadek o 3,4 mld zł w stosunku do końca I półrocza 2021 roku, przy czym ten poziom zadłużenia nie uwzględnia przyszłych płatności za uprawnienia do emisji CO2, a które związane są z emisjami tego roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,29x, zmniejszając się z 0,71x osiągniętego na półrocze 2021 roku.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE zakończyła największą inwestycję w sieć dystrybucyjną na Mazowszu