PGE poprawia wyniki i szykuje zmianę strategii

1 września 2015, 21:33 Energetyka
PGE Opole

II kwartał 2015 r. to dobre wyniki finansowe i operacyjne na wymagającym rynku. PGE utrzymuje pozycję spółki dywidendowej i rozpoczyna przegląd strategii biznesowej – podaje spółka.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w II kwartale 2015 r. wyniósł blisko 1,7 mld zł i wzrósł o 16 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Skorygowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,6 mld zł i były o blisko 5 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie.

Największy udział w skorygowanym zysku EBITDA w II kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (894 mln zł) i dystrybucji (580 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował blisko 78 mln zł, a segment obrotu 120 mln zł.

W II kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wyniósł 13,1 TWh i był na poziomie porównywalnym do II kwartału ubiegłego roku. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej sięgnął 8 TWh i był o 4 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wolumen sprzedaży energii do odbiorców końcowych wyniósł 9,4 TWh (spadek o 2 proc.).

Produkcja energii z węgla brunatnego w II kwartale roku 2015 wyniosła 9,4 TWh (wzrost o 3 proc.), a z węgla kamiennego 2,7 TWh (spadek o 17 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o ponad 300 proc. do 0,3 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych przekroczyła 0,6 TWh.

Zaobserwowane istotne zmiany w otoczeniu rynkowym w I połowie 2015 r. stały się przesłanką do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów Grupy. Analiza przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez aktywa wytwórcze wykazała utratę wartości w segmencie energetyki konwencjonalnej na kwotę 8,8 mld zł. Odpis w największym stopniu objął aktywa produkujące energię elektryczną z węgla brunatnego, czyli kompleksy wydobywczo-energetyczne Turów oraz Bełchatów.

Na przyszłą zyskowność aktywów wytwórczych w największym stopniu wpływa ścieżka rozwoju hurtowych cen energii elektrycznej, a ponadto:

• Bardziej rygorystyczna polityka klimatyczna na szczeblu europejskim oraz nowe przepisy dotyczące systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce mające znaczący wpływ na merit order;

• Pogorszenie sytuacji na globalnym rynku paliw kopalnych;

• Ograniczony potencjał obniżenia kosztów stałych w krótkim okresie.

– Z tych powodów rozpoczęliśmy przegląd strategii biznesowej Grupy PGE, tak by odpowiadała ona coraz trudniejszym uwarunkowaniom rynkowym. Efekty tych prac zostaną zaprezentowane do końca roku, ale już dzisiaj można nakreślić główne kierunki planowanych zmian. Są to m.in.: kompleksowy program poprawy efektywności, stopniowa dywersyfikacja portfela wytwórczego, przegląd celów inwestycyjnych we wszystkich segmentach działalności – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z propozycją zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2014 niemal 1,5 mld zł zostanie wypłacone akcjonariuszom jeszcze w październiku. Dywidenda w wysokości 78 groszy na akcję oznacza około 5-proc. stopę zwrotu, co w dzisiejszych warunkach rynkowych należy uznać za atrakcyjny poziom.

– Naszym celem jest utrzymanie pozycji spółki dywidendowej. Jesteśmy w stanie wygenerować wystarczającą ilość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, aby spełnić oczekiwanie rynku w tym zakresie. Ze względu na odpis aktualizujący wartość części aktywów segmentu konwencjonalnego zmodyfikowaliśmy naszą przyszłą politykę dywidendową: podstawą do wyliczenia następnej dywidendy będzie zysk netto skorygowany o wielkość odpisu – mówi Marek Woszczyk.

Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne. Nakłady na ten cel w I połowie 2015 r. wyniosły 3,3 mld zł i wzrosły o 49 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Koszt budowy bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole wyniósł w tym czasie ponad 1 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 20 proc. zaawansowania. Grupa przeznaczyła także 338 mln zł na modernizację i remonty istniejących aktywów wytwórczych (bloki 7-12 w Elektrowni Bełchatów) oraz 688 mln zł na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia).

Prace przygotowawcze do budowy nowego bloku w Elektrowni Turów przebiegają zgodnie z harmonogramem, jednakże uwzględniając zaostrzone normy środowiskowe, czyli tzw. Konkluzje BAT, które mają obowiązywać od 2021 roku, wykonawca inwestycji rozpoczął modyfikowanie projektu, tak aby spełniał on zaostrzone normy.

Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych. W najbliższym czasie sfinalizowany zostanie pierwszy z kilku dużych projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji Grupy. Chodzi o kredyt konsorcjalny z udziałem ośmiu banków. Pozostałe projekty są w toku – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe także dzięki inwestycjom spółki w segmencie energetyki odnawialnej. W lipcu została oddana do użytkowania farma wiatrowa Karwice o mocy 40 MW. Wszystkie trzy realizowane obecnie projekty wiatrowe (Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, a tegoroczne łączne wydatki na ten cel wyniosą ok. 1 mld zł.

Źródło: Polska Grupa Energetyczna