PIG zbadał skutki poszukiwań gazu łupkowego

6 grudnia 2018, 09:15 Alert
łupki, gaz łupkowy
Poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. fot. Wikimedia Commons

PIG-PIB opublikował nowe wyniki badań środowiskowych zrealizowanych w ramach monitorowania wpływu prac poszukiwawczych niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na środowisko.

Jak informuje Państwowy Instytut Geologiczny, celem badań realizowanych od lipca 2017 r. do września 2018 r. był kolejny etap rozpoznawania wpływu na środowisko prac poszukiwawczych gazu w formacjach łupkowych, wykonanych z zastosowaniem głębokich wierceń, również kierunkowych oraz szczelinowania hydraulicznego, jako metody stymulacji złoża. W celu wychwycenia i udokumentowania ewentualnych zmian spowodowanych prowadzoną działalnością górniczą, zaplanowano i wykonano serię badań obejmujących środowisko gruntowo-wodne, w tym jakość wód podziemnych i powierzchniowych oraz stan gruntu i gleby po likwidacji otworów poszukiwawczych i rekultywacji placu wiertni.

Z informacji Instytutu wynika, że interpretacja wszystkich uzyskanych wyników wykazała, że wody na obszarze wszystkich poligonów badawczych mają stan chemiczny dobry. Jak podkreśla PIG-PIB porównanie wyników badań ich stanu w latach 2017 i 2018 z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych seriach monitoringowych w badanych rejonach nie daje podstaw do stwierdzenia, że obserwowane lokalnie wahania składu chemicznego w badanym zakresie są w jakikolwiek sposób związane z zakończoną działalnością poszukiwawczą węglowodorów.

Jednocześnie PIG-PIB stwierdza, że interpretacja wyników uzyskanych w trakcie badań składu powietrza gruntowego nie jest jednoznaczna i w niektórych punktach wskazuje na możliwość migracji węglowodorów z głębszych formacji skalnych do powierzchni w strefach zlikwidowanych otworów wiertniczych. Jak zaznacza instytut w chwili obecnej pomierzone wartości stężeń węglowodorów, potencjalnie o genezie termogenicznej, są na tyle niskie, że nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska, ale mogą być przejawem procesu postępującego w kierunku dalszych niekorzystnych zmian.

PIG-PIB zastrzega, że mają na wadze stosunkowo krótki czas od zakończenia działalności wiertniczej, bo niektóre place wiertni do tej pory nie zostały w pełni zlikwidowane, a teren poddany rekultywacji, a także głębokość wykonanych w czasie poszukiwań wierceń oraz charakter procesów, które mogą nadal zachodzić w górotworze na badanych terenach konieczne jest prowadzenie dalszego monitoringu stanu środowiska w celu śledzenia kierunku obserwowanych zmian.

Wcześniej, latem 2011 r. roku PIG-PIB wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku wykonał po raz pierwszy w Polsce i w Europie badania oddziaływania na środowisko zabiegu wielostopniowego szczelinowania hydraulicznego w otworze kierunkowym Łebień LE-2H. Natomiast w latach 2012-2014 w konsorcjum z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą, realizowano zadanie pn. „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”. Badaniami objęto 7 lokalizacji: Gapowo, Lubocino, Łebień, Stare Miasto, Syczyn, Wysin i Zawada. Obserwacje stanu środowiska prowadzono przed, w trakcie, a także po wykonaniu wierceń poszukiwawczych oraz zabiegów szczelinowania hydraulicznego i testów złożowych. Badania te pokazały, że przy zachowaniu odpowiedniej dbałości i reguł postępowania faktyczny negatywny wpływ na środowisko naturalne jest niewielki i ma charakter czasowy.

PIG – PIB/CIRE.PL