Polenergia podsumowuje wyniki finansowe i przedstawia nową strategię

19 maja 2020, 11:00 Alert
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia

Polenergia podsumowała pierwszy kwartał 2020 roku. Skorygowany zysk netto wzrósł o 28 procent, natomiast EBITDA o 17 procent rok do roku. Przychody okazały się niższe o 36 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spółka przygotowała także strategię na lata 2020-2024 roku.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2020 roku wynik EBITDA wzrósł o 17 procent rok do roku do poziomu 94,1 milionów złotych, natomiast zysk netto wzrósł o 28 procent do poziomu 51,1 milionów złotych. Główny wpływ na dodatnie wyniki miał segment energetyki wiatrowej. Odnotowany został wyższy wolumen produkcji energii i wyższe ceny sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej. Spółka informuje, że segment dystrybucji i obrotu także odnotował poprawę wyników, co pozwoliło w sposób częściowy skompensować niższy wynik segmentu energetyki konwencjonalnej. Przychody Polenergii osiągnęły pozom 459 milionów złotych, co jednak oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem z 2019 roku. Spadek wynosi 36 procent. Spółka wskazuje, że jest to spowodowane niższymi przychodami segmentu obrotu i energetyki konwencjonalnej, skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych. Skorygowana marża EBITDA Grupy za pierwszy kwartał 2020 roku wzrosła do 20,5 procent, natomiast marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła do 51,6 procent.

Segment OZE

Polenergia odnotowuje dobre wyniki w segmencie energetyki wiatrowej. Głównym powodem jest fakt, że początek roku stał pod znakiem dobrej wietrzności. Przyczynił się do tego m.in. Orkan Sabina. 11 lutego generacja segmentu wiatrowego Grupy osiągnęła moc 220 MW, co stanowiło ponad 88 procent całkowitej mocy farm wiatrowych Polenergii. Średnia produktywność całego sektora w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła rekordowe 43 procent. W przypadku Grupy wartość tego wskaźnika po raz kolejny znacząco przekroczyła średnią dla całej branży wiatrowej i wyniosła 49 procent. Liderem jest Farma Wiatrowa Mycielin, której produktywność w raportowanym okresie osiągnęła poziom aż 60 procent. Niewiele niższy wynik 56 proc. odnotowała Farma Wiatrowa Gawłowice.

W 2020 roku Grupa po raz pierwszy wydzieliła nowy segment fotowoltaiki. Polenergia rozpoczęła fazę operacyjną ośmiu projektów Sulechów I o łącznej mocy 8 MW, które uzyskały piętnastoletnią gwarancję wsparcia w ramach systemu aukcyjnego.

Wpływ koronawirusa na obecnym etapie jest trudny do oszacowania

Grupa informuje, że obecna sytuacja rynkowa podyktowana epidemią COVID-19 pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Polenergii. Spółka podjęła działania w zakresie ochrony pracowników przed wprowadzeniem oficjalnych ograniczeń ze strony polskiego rządu. Pracownicy Grupy, których charakter pracy na to pozwala, pracują w trybie zdalnym. Wszystkie istotne procesy operacyjne przebiegają zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami, a istotne procesy zarządcze prowadzone są także w trybie zdalnym.

– W związku z panującą epidemią COVID-19 na bieżąco monitorowane i identyfikowane są czynniki ryzyka, które mają potencjalny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich wpływ i skala są na obecnym etapie trudne do oszacowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym spowodowane epidemią objawiają się dużą zmiennością cen instrumentów finansowych oraz towarów, w tym również zmianami cen energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji CO2, co w długoterminowej perspektywie może negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy w Polsce i sytuację na rynku energii. Ponadto wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia Grupy zaobserwowany został spadek stóp procentowych oraz osłabienie złotego w stosunku do euro – stwierdza dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Polenergia przekonuje, że bez większych zakłóceń związanych z koronawirusem trwa realizacja projektu FW Szymankowo. – Dotychczas nie zostało stwierdzone ryzyko opóźnienia budowy. Dla pozostałych projektów farm wiatrowych, które w grudniu ubiegłego roku uzyskały wsparcie w aukcji OZE, bez przeszkód przygotowywane są kontrakty realizacyjne. Wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych oraz dostawcy turbin deklarują realizację swoich prac bez istotnych zakłóceń. Grupa nie wyklucza udziału w tegorocznej aukcji OZE kolejnego projektu tj. farmy wiatrowej Piekło o mocy 13 MW, która ma pozwolenie na budowę. W ramach portfela projektów wiatrowych w rozwoju, poza czterema projektami o łącznej mocy 199 MW dysponującymi pozwoleniami na budowę, Polenergia ma dwa projekty o planowanej mocy 82 MW, których realizacja uzależniona jest od uzyskania odpowiednich pozwoleń – czytamy w komunikacie.

Grupa informuje, że w przypadku projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, ograniczenie wizyt terenowych i spotkań z władzami lokalnymi, a także opóźnienia w realizacji niektórych procedur administracyjnych wydłużają proces dewelopmentu projektów. Polenergia podkreśla, że dotychczas nie został rozpoznany wpływ epidemii na projekty morskich farm wiatrowych.

Nowa strategia umocni Polenergię w gronie liderów polskiego rynku OZE

Polenergia przedstawiła także nową strategię rozwoju do 2024 roku. Celem Grupy jest wspieranie wysiłków związanych z procesem polskiej transformacji energetycznej oraz rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. W ciągu najbliższych pięciu lat spółka chce rozwijać projekty morskich i lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych.

– Teraz jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej i jesteśmy gotowi kształtować przyszłość rynku energii w Polsce. Po pełnej implementacji strategii umocnimy swoją pozycję w gronie liderów rynku OZE. Będziemy nie tylko Grupą o zwiększonej skali działania w rozumieniu zainstalowanych mocy oraz wypracowywanych wyników, ale przede wszystkim Grupą o wielkim potencjale wzrostu wynikającym z dalszego organicznego rozwoju projektów odnawialnych oraz zajęcia pozycji pozwalającej na rozwój w oparciu o produkcję i spalanie wodoru – mówi dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Polenergia

Polenergia wspólnie z Equinor, jako liderzy rynku morskich farm wiatrowych w Polsce, planują dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Podkreśla jednak ona, że warunkiem koniecznym jest jak najszybsze przyjęcie i wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach.

Rozwój technologii gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej

Polenergia chce także rozwijać zaawansowane technologie gazowe, realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne zasilające odbiorców przemysłowych. Mają one być przyczółkiem dla transformacji wodorowej, do której Grupa w najbliższych latach chce być w pełni przygotowana. Elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru.

Grupa ma także w planach rozszerzenie również ofertę produktową o nowe usługi, takie jak instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Polenergia wskazuje, że realizacja strategii wymaga środków w wysokości co najmniej 0,5 miliarda złotych. Kwota ta nie uwzględnia jednak nakładów na budowę MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III szacowanych obecnie na poziomie co najmniej 2,6 miliardów złotych przy współudziale finansowania dłużnego. – Decyzja o zakresie i sposobie udziału Polenergii w fazie budowy i operacji w projektach morskich farm wiatrowych zostanie podjęta na późniejszym etapie, z uwzględnieniem oceny projektów i dostępności źródeł finansowania. Spółka ma już zabezpieczone środki na realizację części strategii. Pochodzą one z zysków wypracowanych przez aktywa operacyjne oraz pożyczki udzielonej przez wiodącego akcjonariusza – czytamy w komunikacie.

Polenergia/Patrycja Rapacka

Wcisło/Sakławski: Czy Polska spełni cel OZE w transporcie? Rozporządzenie biopaliwowe jest prawie gotowe