Polska Centralna ma swoją strategię

15 lipca 2015, 09:00 Infrastruktura
Fot. M. Śmiarowski / KPRM
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Rząd przyjął dziś Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030. Dokument wskazuje cele i obszary współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego. Dzięki wspólnemu działaniu makroregion będzie się dynamicznie rozwijać i stanie się rozpoznawalny w skali europejskiej i globalnej.

Strategia zakłada, że województwa będą ze sobą współpracować w wybranych obszarach: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, transport i logistyka. Są to dziedziny, w których już dziś Polska Centralna prezentuje wysoki poziom rozwoju.

„Współpraca obu województw tworzy wartość dodaną. Dzięki połączeniu sił uzupełniają się ich atuty, a w efekcie powstaje nowa jakość. To jest kwintesencja strategii ponadregionalnych” – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Głównym celem strategii jest wzrost znaczenia Polski Centralnej w skali międzynarodowej jako przestrzeni przyjaznej tworzeniu oraz transferowi wiedzy i innowacji. Będzie on realizowany przez pięć celów szczegółowych:

  • Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji, który koncentruje się na wzmocnieniu powiązań między nauką, sektorem badań i rozwoju oraz biznesem;
  • Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom, który przewiduje zapewnienie przyjaznych warunków dla rozwoju sektora kreatywnego, w tym działań twórców i projektantów;
  • Innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna, który skupia się na utworzeniu i zwiększeniu wykorzystania istniejącego potencjału medyczno-farmaceutycznego makroregionu;
  • Międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej, który służy rozwojowi sektora rolno-spożywczego, wytwarzającego zdrowe i innowacyjne produkty;
  • Multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym, związany z dalszą modernizacją rozbudową infrastruktury transportowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

W Strategii szczególne mocno zaakcentowano znaczenie powiązań pomiędzy aglomeracjami Warszawy i Łodzi. Ich rozwój prowadzi do umocnienia makroregionu na arenie krajowej i międzynarodowej.

Działania zaplanowane w strategii będą finansowane z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (dotyczy to zwłaszcza programów na lata 2014-2020), programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, innych programów rozwoju oraz programów i inicjatyw Komisji Europejskiej.

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 jest inicjatywą oddolną – prace nad nią zainicjowały same województwa. Sejmiki obu regionów opracowały Koncepcję Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, która stała się podstawą do przygotowania właściwego dokumentu. W październiku 2014 r. województwa przekazały koncepcję Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju wraz z wnioskiem o przygotowanie strategii ponadregionalnej.

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 (PDF 4 MB) (wersja przekazana na Radę Ministrów)

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy strategie ponadregionalne:

  • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie),
  • Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 (województwa: małopolskie i śląskie),
  • Stratega Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).

Strategie ponadregionalne przynoszą wiele korzyści. Są przykładem odchodzenia województw od konkurowania na rzecz rozwijania współpracy. Współpraca ponad granicami administracyjnymi pozwala osiągnąć lepsze efekty niż samodzielne działanie.

Strategie ponadregionalne to także nauka partnerstwa w praktyce, która angażuje podmioty na wszystkich poziomach zarządzania (krajowy, regionalny, miejski, wiejski i lokalny).

Aktualnie Komitety Monitorujące poszczególne programy operacyjne przyjmują kryteria wyboru projektów. Preferencje dla ponadregionalnych przedsięwzięć przewidziano już w krajowych programach Inteligentny Rozwój i Infrastruktura i Środowisko. Takie kryteria mogą zostać przyjęte także w innych krajowych i regionalnych programach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju