Polska chce koordynacji polityki klimatycznej w Grupie Wyszehradzkiej

1 lipca 2016, 14:00 Alert

(Ministerstwo Środowiska)

Od dzisiaj Polska przejmuje od Czech roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Wśród środowiskowych priorytetów polskiej prezydencji znajdą się przede wszystkim takie obszary, jak: zmiany klimatu, ochrona powietrza, ochrona różnorodności biologicznej i zrównoważone gospodarowanie zasobami.

– Polska przejmując przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, będzie przez kolejny rok koordynować współpracę w ramach V4 i prezentować wspólne stanowisko na forum Unii Europejskiej. Liczę na owocną współpracę w kluczowych dla naszych państw kwestiach – podkreśla prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Priorytety środowiskowe

Zagadnienia związane z polityką klimatyczną

Jednym z priorytetów polskiej prezydencji będzie polityka klimatyczna – m.in. w tym obszarze Polska będzie m.in. koordynowała współpracę V4.

W ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej planowane jest także wypracowanie wspólnego stanowiska na potrzeby negocjacji tzw. II pakietu klimatyczno-energetycznego UE na lata 2020-2030. W tym kontekście państwa V4 będą także dążyły do współpracy w zakresie przeglądu dyrektywy w sprawie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Głównym celem reformy EU ETS jest bowiem dostosowanie przepisów dyrektywy na okres po 2020 r. Wypracowanie wspólnego stanowiska negocjacyjnego dotyczyć będzie także unijnych przepisów w zakresie sektorów nieobjętych systemem EU ETS (tzw. non-ETS, np. sektor rolnictwa, transportu, odpadów).

Polska prezydencja będzie także koordynowała wewnętrzną dyskusję V4 w odniesieniu do propozycji dotyczącej włączenia sektora LULUCF do polityki klimatycznej UE (włączenie pochłaniana gazów cieplarnianych przez lasy jako jednego ze sposobów zmniejszenia koncentracji tych gazów w atmosferze) oraz zmniejszenia emisyjności sektora transportu.

Istotnym elementem współpracy V4 pod polskim przewodnictwem będą przygotowania do listopadowej Konferencji Klimatycznej COP22 w Marrakeszu. Podczas niej zapadną pierwsze decyzje dotyczące zasad implementacji Porozumienia Paryskiego. Koordynacja V4 będzie ważnym elementem procesu wypracowywania stanowiska UE i przygotowań do udziału w tej konferencji.

Ochrona powietrza

Kolejnym priorytetem polskiej prezydencji w V4 będzie kontynuacja współpracy w zakresie ochrony powietrza. Planowane jest m.in. poszukiwanie wspólnego rozwiązania w związku z przekroczeniami standardów jakości powietrza.

Zrównoważone gospodarowanie zasobami

Dla Ministerstwa Środowiska wśród priorytetowych obszarów, wokół których będą się skupiały prace podczas prezydencji w V4, znalazło się także zrównoważone gospodarowanie zasobami. Działania w tym obszarze odnosić się będą m.in. do wymiany doświadczeń V4+ w zakresie: poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz strategicznych i praktycznych aspektów przeciwdziałania zjawisku suszy.

Ponadto w agendzie najważniejszych spraw w tym obszarze znajdzie się także dyskusja na temat zmiany unijnej legislacji w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie zabraknie również wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności w realizacji postanowień dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Ochrona różnorodności biologicznej

Kolejnym tematem, który podejmie polska prezydencja, będzie ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej. W tym zakresie Polska będzie m.in. koordynowała przygotowanie przez V4 stanowiska na spotkanie Segmentu Wysokiego Szczebla przed szczytem COP13 w Meksyku (3 grudnia 2016 r.) w sprawie uwzględniania różnorodności biologicznej w politykach innych sektorów.

O Grupie Wyszehradzkiej

Ministrowie Środowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się regularnie, od maja 1999 roku, w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Spotkania są organizowane przez kraj sprawujący Prezydencję w V4 w danym roku.

Współpraca krajów V4 opiera się na wymianie doświadczeń i umożliwia wypracowanie wspólnych stanowisk na forum Unii Europejskiej. Spotkania pozwalają także na omówienie bieżących problemów współpracy pomiędzy krajami w ramach wspólnych interesów, w tym wzmocnienia wysiłków na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, a także ochrony przyrody różnorodności biologicznej. W ostatnich latach odbywają się one w rozszerzonej formule V4+ (Bułgaria i Rumunia ).

Polska będzie sprawować prezydencję w V4 od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.