Polska Wschodnia ma internetową autostradę

22 stycznia 2016, 12:45 Alert

(Ministerstwo Rozwoju)

– Dzięki determinacji beneficjentów oraz pozostałych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, budowa sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej zakończyła się w terminie – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, które odbyło się 21 stycznia br.

– Możliwości, jakie daje powstała infrastruktura dopiero się otwierają – zwrócił uwagę wiceszef resortu.

Dostęp do szerokopasmowego Internetu to aktualnie jeden z fundamentów rozwoju społecznego i gospodarczego. Sprzyja rozwojowi e-usług i e-administracji, ułatwia naukę i prowadzenie biznesu, ułatwia także życie codzienne oraz edukację.

Samorządy pięciu województw złożyły już wnioski o płatność końcową, świadczące o rzeczowym zakończeniu inwestycji. Do jej formalnego zamknięcia konieczne są jeszcze obowiązkowe kontrole, które przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej). Dopiero wtedy zostaną wypłacone środki tzw. salda końcowego i nastąpi ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia.

Zrealizowane projekty znajdują się teraz w fazie eksploatacji. W czterech województwach funkcjonuje już Operator (przy czym w województwie podkarpackim trwają ostatnie ustalenia w sprawie zatwierdzenia przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oferty świadczenia usług). Na Podlasiu nie udało się dotąd wybrać operatora, trwają prace nad alternatywnym modelem zarządzania siecią.

– Projekty zostały zakończone, a zatem Komitet zrealizował swoje cele – powiedział wiceminister Hamryszczak.

Zaznaczył, że resort jest nadal gotowy do wpierania beneficjentów (samorządy województw) w kolejnym ważnym etapie cyklu życia projektów, jakim jest ich pięcioletni okres trwałości. Wiąże się on bowiem z wieloma wyzwaniami zarówno dla regionów, jak i wybranych przez nich operatorów sieci.

Wiceszef resortu podziękował władzom województw, kierownikom projektów i zespołom projektowym, PARP, Ministerstwu Cyfryzacji, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, Instytutowi Łączności, jak i wszystkim innym instytucjom oraz osobom zaangażowanym we wdrażanie przedsięwzięcia.

– Bez państwa wytrwałości, determinacji i rzetelności nie udałoby się zrealizować naszych wspólnych celów dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski Wschodniej – powiedział.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to przedsięwzięcie publiczne o skali, która nie była dotąd realizowana w Polsce, dlatego resort rozwoju na bieżąco monitorował jego realizację. Ważnym działaniem podjętym w celu koordynacji i nadzoru nad inwestycją było powołanie w 2009 r. Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. W trakcie 21 posiedzeń, Komitet wydawał beneficjentom rekomendacje i zalecenia, których wdrażanie miało zapewnić prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia.