POPIHN: Koncerny paliwowe bronią się przed zarzutami NIK

1 kwietnia 2015, 18:29 Energetyka

OŚWIADCZENIE

W związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji, dotyczącej przeprowadzenia na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego kontroli działań okręgowego urzędu miar ma stacjach paliw, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego – jako najbardziej reprezentatywna organizacja sektora naftowego w Polsce – podkreśla z całą stanowczością, że wszystkie koncerny paliwowe zrzeszone w POPIHN dokonują sprzedaży paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  wymaganiami metrologicznymi dotyczącymi odmierzaczy do paliw ciekłych na stacjach paliw oraz z zachowaniem najlepszych standardów rynkowych w zakresie obsługi konsumentów paliw ciekłych.

POPIHN stwierdza, że  wskazane w dokumencie problemy z niewłaściwym sprawowaniem nadzoru metrologicznego nad dystrybutorami paliw ciekłych ze strony organów administracji państwowej pozostają bez związku z bieżącym, należytym wykonywaniem działalności na rynku paliw  przez firmy stowarzyszone w POPIHN,  w tym nie mają żadnego negatywnego wpływu na wysoki poziom  obsługi klientów stacji paliw.

Równocześnie zgadzamy się z diagnozą problemu przedstawionego w tym dokumencie, który wskazuje na brak objęcia kontrolą metrologiczną wszystkich przedsiębiorców prowadzących stacje paliw płynnych i stacje autogazu w Polsce, w tym brak jednolitej, stale weryfikowanej listy stacji paliw, wykorzystywanej przez urzędy miar oraz inne instytucje kontrolne. W praktyce to właśnie duże, rozpoznawalne sieci stacji paliw,  prowadzone przez koncerny paliwowe, są przede wszystkim celem kontroli organów metrologicznych, a ich wyniki potwierdzają fakt stałego wypełniania przez firmy członkowskie POPIHN  wymagań metrologicznych.

Jak dotąd poszczególne organy administracji państwowej posiadają niezależne i niespójne ze sobą  wykazy infrastruktury paliwowej. Zdaniem POPIHN brak jednolitej, publicznie dostępnej bazy danych o infrastrukturze paliwowej w Polsce, która mogłaby być wykorzystywana przez różne organy administracji publicznej do sprawowania nadzoru nad rynkiem paliw ciekłych – a jednocześnie dostępna dla klientów, stanowi istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie szarej strefy w branży paliwowej w Polsce, gdyż podmioty nie ujawnione w rejestrach w sposób logiczny nie podlegają kontroli, co rodzi ryzyko prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych z naruszeniem przepisów prawa, w tym  poprzez niezalegalizowane urządzenia pomiarowe.

POPIHN wielokrotnie postulowała stworzenie jednego, kompleksowego rejestru infrastruktury paliwowej w Polsce dostępnego dla wszystkich uczestników rynku paliw oraz dla organów administracji publicznej odpowiedzialnych za nadzór nad tym rynkiem.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jest związkiem pracodawców, reprezentującym przedsiębiorstwa zapewniające 100% produkcji rafineryjnej,  81% obrotu hurtowego paliwami ciekłymi, 60% obrotu detalicznego paliwami, 100% transportu rurociągowego produktów naftowych,  95% zdolności magazynowych produktów naftowych w Polsce, a także zdecydowaną większość rynku olejów smarowych.