Poślizg w Stalowej, pieniądze na Łagiszę

15 lipca 2015, 08:45 Alert

(Rzeczpospolita)

Elektrociepłownia Łagisza

Będzie arbitraż między spółką celową odpowiedzialną za budowę bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola a jego wykonawcą, firmą Abener Energia.

Cho­dzi o opóź­nie­nia w od­da­niu blo­ku. Wy­ko­naw­ca sy­gna­li­zo­wał mo­żli­wy po­ślizg, tłu­ma­cząc to pro­ble­ma­mi z do­sta­wą tur­bi­ny ze wzglę­du na dzia­ła­nie „si­ły wy­ższej”. Tau­ron i PGNiG, któ­re są rów­no­wa­żny­mi part­ne­ra­mi w spół­ce ce­lo­wej, naj­wi­docz­niej nie uzna­ły tej ar­gu­men­ta­cji. Co cie­ka­we, od ró­żnych osób usły­sze­li­śmy in­ne wer­sje ter­mi­nów w tej spra­wie.

– Głów­ny wy­ko­naw­ca mó­wił o mo­żli­wym czte­ro­mie­sięcz­nym opóź­nie­niu, ale we­dług nas bę­dzie ono znacz­nie dłu­ższe – mó­wił na po­sie­dze­niu sej­mo­wej Ko­mi­sji Skar­bu Da­riusz Lu­be­ra, pre­zes Tau­ro­nu – za­zna­cza­jąc, że wkrót­ce pierw­sza roz­pra­wa.

– We­dług ostat­nie­go har­mo­no­gra­mu od wy­ko­naw­cy, prze­ka­za­nie obiek­tu do eks­plo­ata­cji pla­no­wa­ne jest na I kwar­tał 2016 r. – po­in­for­mo­wa­ła nas z ko­lei Do­ro­ta Kra­skow­ska, rzecz­nicz­ka PGNiG Ter­mi­ka. Co cie­ka­we, wska­za­ła, że pierw­sza roz­pra­wa pla­no­wa­na jest we wrze­śniu.

– Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do ar­bi­tra­żu. Ter­min nie zo­stał jesz­cze usta­lo­ny. Przy­go­to­wu­je­my też ure­al­nio­ny har­mo­no­gram re­ali­za­cji pro­jek­tu – podał nam na­to­miast Ma­rek Chmiel, dy­r. eko­no­micz­no­-fi­nan­so­wy w EC Sta­lo­wa Wo­la. Nie ujaw­nił, ja­kie ka­ry umow­ne za­pi­sa­no w kontr­ak­cie.

Ale spra­wa do­ty­czy nie tyl­ko pie­nię­dzy. – Tau­ro­no­wi i PGNiG nie opła­ca się uru­cha­mia­nie blo­ku, któ­ry już na star­cie był­by nie­ren­tow­ny. Dla­te­go bę­dą prze­cią­gać ar­bi­traż, jak dłu­go się da – tłu­ma­czy eks­pert ds. ener­ge­ty­ki z fir­my do­rad­czej.Po­wo­dy to sto­sun­ko­wo dro­gi dziś gaz (zwłasz­cza w po­rów­na­niu ze spa­da­ją­cy­mi ce­na­mi wę­gla), a ta­kże zbyt ma­ły ry­nek od­bior­ców cie­pła w Sta­lo­wej Wo­li (pi­sa­li­śmy o tym już w ma­ju). – Znacz­nie więk­szy jest on w Bę­dzi­nie, gdzie spół­ka chce po­sta­wić blok na 413 MW w Elek­trow­ni Ła­gi­sza. Tam ko­rzyst­niej mo­że też wy­glą­dać kon­trakt na do­sta­wy pa­li­wa – do­da­je nasz roz­mów­ca.

W po­nie­dzia­łek Pol­skie In­we­sty­cje Roz­wo­jo­we pod­pi­sa­ły z Tau­ro­nem Wy­twa­rza­nie umo­wę na fi­nan­so­wa­nie blo­ku w Ła­gi­szy na 413 MW kosz­tu­ją­ce­go łącz­nie 1,5 mld zł. Stwo­rzą spół­kę ce­lo­wą, w któ­rej bę­dą mia­ły po 50 proc. udzia­łów. Blok roz­pocz­nie pra­cę w po­ło­wie 2019 r.