Będą nowe premie kogeneracyjne na 2023 rok

30 sierpnia 2022, 15:00 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska zaproponowało maksymalne premie kogeneracyjne na przyszły 2023 rok dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi i paliwami stałymi. Wynika to z projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nakłada na ministra właściwego do spraw energii  obowiązek wydania rozporządzenia w terminie do 31 października każdego roku . Określone w tym rozporządzeniu wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MWe mają obowiązywać na aukcjach w kolejnym roku kalendarzowym.

– Wartości referencyjne dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji zostały obliczone jako iloczyn wartości referencyjnej dla nowej jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem oraz współczynników korygujących – informuje projekt rozporządzenia.

Będą nowe wartości referencyjne

Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji w roku 2023:

– opalanej paliwami gazowymi, wynosi 378,97 zł/ MWh;

– opalanej paliwami stałymi, wynosi 447,93 zł/ MWh;

– opalanej biomasą, wynosi 414,91 zł/ MWh;

– innej niż wymienione wynosi 291,46 zł/ MWh

Wysokość wartości referencyjnej to maksymalny poziom premii kogeneracyjnej, który odpowiada wielkości luki finansowej pomiędzy uśrednionym kosztem energii elektrycznej (Levelized Cost Of Electricity – LCOE) z jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem a prognozowanym przychodem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

ISBnews/Jakub Sadowski

Minister Moskwa rozmawiała ze swoją niemiecką odpowiedniczką o atomie i Odrze