Prezydent podpisał nowelizację Prawa Zamówień Publicznych

12 lipca 2016, 12:22 Alert
duda

(Ministerstwo Rozwoju)

11 lipca Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. wzmacnia pozacenowe kryteria oceny ofert, ułatwia udział małych i średnich firm w przetargach oraz wiąże zamówienia z prawem pracy.

Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dwóch dyrektyw unijnych. Stwarza też ramy prawne dla zapowiedzianej przez wicepremiera Morawieckiego inteligentnej polityki zakupowej państwa, które ma stać się wymagającym technologicznie klientem.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:

  • odejścia od kluczowego znaczenia kryterium najniższej ceny podczas oceny ofert,
  • silniejszego powiązania zamówień publicznych z prawem pracy,
  • zwiększenia udziału małych i średnich firm w przetargach,
  • premiowania innowacyjności w zamówieniach publicznych,
  • wprowadzenia środków ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów unijnych,
  • zmniejszenia biurokracji,
  • udzielania zamówień jednostkom podległym (tzw. zamówienia in-house),
  • elektronizacji zamówień publicznych.

Większość przepisów nowej ustawy wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dłuższe vacatio legis przewidziano m.in. dla zamówień in-house i elektronizacji.