Prezydent podpisał ustawę, dzięki której zostanie ujawniony raport atomowy

3 lutego 2022, 08:52 Atom
Dokumenty
Dokumenty. Fot. Freepik

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę prawo wodne oraz niektóre inne ustawy, które przesądzą o złożeniu decyzji środowiskowej związanej z budową elektrowni atomowej w Polsce. Dzięki wprowadzonym zmianom będzie możliwość złożenia raportu środowiskowego oraz wszczęcia postępowania związanego z wydaniem decyzji środowiskowej. 

Nowelizacje dotyczące budowy elektrowni jądrowej

Celem zmian wynikających z nowelizacji jest przesądzenie, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przepisy, które wprowadza nowelizacja, spowodują, że do wszczętego i niezakończonego postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu nadanym przez zmieniane ustawy, tj. ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz niektórych innych ustaw i ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzenie zmian ma na celu przyspieszenie wydania decyzji środowiskowej, która jest koniecznym elementem budowy elektrowni jądrowej. Zmiany mają na celu jak najszybsze złożenie raportu środowiskowego, który będzie podstawą do wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu.

Prezydent.pl

Jakóbik: Atomowe przedwiośnie roztapia zamrożone spory