Bogdanka przystąpi do Grupy Enea

18 sierpnia 2016, 06:00 Alert

NWZ Bogdanki podjęło uchwałę o zmianach w statucie, przystąpieniu do grupy Enea i przyjęciu Kodeksu Grupy Enea – podała Bogdanka w komunikacie. Za przyjęciem uchwały było 22.579.106 głosów, a 2.995.403 głosy były przeciw.

Fot. Enea

Do protokołu podczas obrad walnego zgłoszono przez trzech akcjonariuszy trzy sprzeciwy do tej uchwały.W nowym statucie Bogdanki jest zapis, że celem spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy Enea determinujących interes grupy. Realizacja tej misji i strategii „nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Kodeks Grupy Enea jest aktem wewnątrzorganizacyjnym regulującym stosunki wewnętrzne w grupie. Enea zapowiadała wcześniej, że druga faza integracji Bogdanki z grupą Enea będzie polegała na dostosowaniu statutu spółki w najbardziej możliwym stopniu do standardu grupy Enea, przyjęciu Kodeksu Grupy Enea oraz przystąpieniu Bogdanki do grupy Enea. Dzięki temu Bogdanka ma zostać objęta wspólnym dla całej grupy ładem korporacyjnym.

Enea podawała, że elementem integracji będzie również przesunięcie miejsca wydawania zgód korporacyjnych z rady nadzorczej do komitetów Grupy Enea. Enea ma prawie 66 proc. akcji Bogdanki.

Polska Agencja Prasowa