Spółka LitPol Link kończy działalność po zrealizowaniu swoich celów

2 lipca 2019, 12:30 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid, udziałowcy spółki LitPol Link, na walnym zgromadzeniu 20 czerwca 2019 r. zdecydowali o jej likwidacji. Spółka LitPol Link wypełniła swoje cele poprzez realizację projektu pierwszego połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, które działa od 2016 roku. Jednocześnie PSE i Litgrid, korzystając z dotychczasowych pozytywnych doświadczeń, współpracują bezpośrednio przy budowie drugiego połączenia, podmorskiego kabla Harmony Link.

Spółka LitPol Link została powołana 19 maja 2008 roku przez PSE i Litgrid. Obaj operatorzy mają w niej po 50 proc. udziałów. Celem spółki była realizacji połączenia LitPol Link. Projekt ukończono w grudniu 2015 roku, a spółka zrealizowała swoje zadania. Jej funkcjonowanie zostało utrzymane do czasu podjęcia decyzji o sposobie synchronizacji państw bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy kontynentalnej. W 2018 i 2019 roku Polska, państwa bałtyckie i Komisja Europejska podpisały porozumienia polityczne w sprawie procesu synchronizacji.

PSE i Litgrid pracują obecnie nad realizacją projektu Harmony Link, podmorskiego kabla między Polską a Litwą, jednego z elementów potrzebnych do przeprowadzenia synchronizacji. Zasady współpracy zostały określone we wstępnym porozumieniu zawartym 21 grudnia 2018 roku między obiema spółkami. Przewiduje ono powołanie zespołów projektowych i komitetu sterującego. Korzystając z doświadczeń przy realizacji LitPol Link uznano, że bezpośrednia współpraca będzie bardziej efektywna czasowo i kosztowo, a jednocześnie zapewni pełną przejrzystość całego procesu.

PSE