Realizacja strategii umacnia pozycję Grupy Enea

26 maja 2017, 11:15 Alert

O 10,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł zysk netto Grupy Enea, który ukształtował się na poziomie 321 mln zł. Innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny w I kwartale 2017 r. uzyskał 2.710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz wypracował 666 mln zł EBITDA. Grupa chce współtworzyć w Polsce ekosystem innowacji i podejmuje związane z tym inicjatywy. Działania Enei nakierowane są na umacnianie bezpieczeństwa energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla Klientów.

fot. Enea

Grupa Enea w I kwartale 2017 r. odnotowała wzrost wyników operacyjnych. W tym okresie Grupa wyprodukowała 3.756 GWh energii elektrycznej, czyli o 12,1% więcej w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Koncern surowcowo-energetyczny osiągnął również wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym o 5,2% r/r, która ukształtowała się na poziomie 4.975 GWh. Firma zwiększyła także wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 120 GWh, czyli o 2,4% r/r. Grupa może się również pochwalić wzrostem sprzedaży węgla o 205 tys. ton, czyli o 9,4% r/r.

– Budujemy optymalny model funkcjonowania Grupy, który wzmacnia jej siłę i pozycję rynkową. Prowadzimy racjonalny program inwestycyjny dbając zarazem o bezpieczeństwo finansowe i stabilność. Koncentrujemy się na wypracowaniu synergii i efektów kosztowych. Uzyskujemy wyniki finansowe na zakładanym poziomie, osiągamy wzrost sprzedaży i produkcji w całym łańcuchu wartości. Konsekwentnie realizujemy naszą Strategię Rozwoju, a dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju, stabilność i niezawodność dostaw dla naszych Klientów – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Grupa Enea koncentruje się zarówno na wzroście organicznym, jak i poprzez stanowiące okazje rynkowe akwizycje. Taki model rozwoju zwiększa siłę rynkową Enei i pozwala Grupie budować trwałe przewagi konkurencyjne w wymagającym otoczeniu.

W I kwartale 2017 r. Grupa wydała na inwestycje 1.841 mln zł, z czego 1.347 mln zł przeznaczono na inwestycje kapitałowe, w tym rozliczenie transakcji przejęcia jednego z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w kraju – Elektrowni Połaniec – w wysokości 1.264 mln zł. Przy nabyciu Elektrowni Połaniec Enea skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji akcji oraz emisji obligacji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Trwa rozpoczęty tuż po transakcji proces integracji Enei Połaniec z Grupą. Dzięki temu Grupa będzie mogła w pełni korzystać z synergii jakie niesie ze sobą inwestycja i utworzony przez Eneę wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec – zaznaczył Mirosław Kowalik.

Nakłady inwestycyjne w obszarze wytwarzania w trakcie trzech pierwszych miesięcy roku ukształtowały się na poziomie 245 mln zł. Z kolei w obszarze dystrybucji wyniosły 150 mln zł.

W I kwartale br. na budowie wysokosprawnego bloku energetycznego 1.075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice przeprowadzono zimny rozruch kotłowni rozruchowej, systemu pompowni wody surowej i elektrofiltru. Zakończono również tzw. gorący rozruch układu nawęglania w zakresie rozładunku węgla na place węglowe – rozładowano 12 tys. ton węgla. Wystawiony został także raport o gotowości pola 400 kV do podania napięcia oraz nastąpiło zasilenie energią elektryczną 400kV transformatorów BAT 10-30, BBT 10-20. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest obecnie gotowa w 98%.

Celem Enei jest współtworzenie ekosystemu innowacji w Polsce

Grupa stawia na innowacyjność we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. Potwierdzeniem takiego podejścia jest zaangażowanie Enei w rozwój elektromobilności. W kwietniu 2017 r. Enea została członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Klaster został utworzony z inicjatywy firmy Solaris w listopadzie 2016 r., a do współpracy przystąpiły uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. Celem klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, w szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce. Projekt ustawy o elektromobilności, której wejście w życie planowane jest na styczeń 2018 r., zakłada, że od 2028 r. 30% miejskiej floty autobusowej będzie złożonych z pojazdów elektrycznych. Z perspektywy sektora elektroenergetycznego przewidywany rozwój e-mobilności wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na przyszłe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Pojawiające się nowe technologie, rosnące oczekiwania Klientów oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze w Polsce i na świecie wpływają na zmiany w sposobie funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Odpowiedzialna w Grupie za obszar dystrybucji spółka Enea Operator z powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania, koncertujące się na modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej zgodnie z wiodącymi trendami w energetyce, którymi są m.in. rozwój inteligentnych sieci i nowoczesnych systemów IT wspierających zarządzanie siecią, czy nowe rozwiązania instytucjonalne i techniczne, takie jak klastry, spółdzielnie energetyczne, czy rynek prosumencki.

Przykładową inwestycją, wpisującą się w te trendy, jest uruchomiona w marcu br. nowoczesna Centralna Dyspozycja Mocy, która pozwala na zarządzanie z jednego miejsca należącą do Enei Operator siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. CDM umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w sieci 110 kV. Inwestycja istotnie przyczynia się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do Klientów.

W wymagającym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa Enea generuje satysfakcjonujące wyniki finansowe

W I kwartale 2017 r. Grupa Enea wypracowała 2.710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 666 mln zł. Zysk netto, po wzroście o 10,6% r/r, wyniósł 321 mln zł.

W okresie styczeń-marzec 2017 r. najwyższa EBITDA, 262 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 33 mln zł, wypracowany został w obszarze obrotu, który I kwartał 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 51 mln zł. EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła w analizowanym okresie 202 mln zł, natomiast obszaru wydobycia, po wzroście o 18,6% r/r, 178 mln zł.

– Działalność Grupy znajduje się pod presją otoczenia rynkowego i regulacyjnego. Naszym zadaniem jest elastyczna adaptacja do jego warunków. W każdym ogniwie naszego łańcucha wartości prowadzimy aktywne działania optymalizacyjne, starając się budować nowe i maksymalnie wykorzystywać już istniejące efekty synergii. To znajduje odzwierciedlenie w generowanych wynikach finansowych – powiedział Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

LW Bogdanka po I kwartale 2017 r. – dobre wyniki finansowe i operacyjne pomimo utrzymujących się niskich cen węgla

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży sięgające 465,2 mln zł (wzrost o 10,6% r/r) oraz zysk netto w wysokości 68,2 mln zł (wzrost o 25,2% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 89,7 mln zł (wzrost o 13,8% r/r), a EBITDA 179,8 mln zł (wzrost o 3,7% r/r).

Osiągnięte wyniki finansowe LW Bogdanka ocenia jako dobre. Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo niskiego poziomu cen węgla, było możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży, przy jednoczesnej konsekwentnej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Rentowność EBITDA w I kwartale 2017 r. wyniosła 38,7%, co oznacza, że jest niezmiennie jedną z najwyższych w branży.

W I kwartale tego roku, produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom ponad 2,4 mln ton. Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie, co oznacza, że wzrosła o 9,4% r/r. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. wyniosła ponad 7,9 km, co oznacza wzrost o 23,4% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.

Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po I kwartale 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,8%, a w rynku węgla energetycznego dostarczanego do energetyki zawodowej na poziomie 25,7%.

– Wyniki finansowe LW Bogdanka osiągnięte po pierwszym kwartale tego roku oceniam jako dobre, biorąc pod uwagę utrzymujące się niskie ceny węgla. Ich wypracowanie było możliwe dzięki realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych – w tym wyższej o 9,4% sprzedaży węgla – oraz konsekwentnej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy silną pozycję, z wysokimi udziałami rynkowymi i pozostajemy najbardziej efektywną oraz najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału zaliczyć należy ogłoszenie przez Bogdankę strategii rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030, która zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy oraz elastycznego rozwoju, który zakłada średnioroczną produkcję węgla na poziomie ok. 9,2 mln ton.

– Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową realizujemy scenariusz elastycznego rozwoju. W tym roku planujemy produkcję na poziomie ok. 9 mln ton. W zaprezentowanej strategii za kluczowe inicjatywy uznajemy ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, podwojenie bazy zasobów operatywnych, a także wdrożenie szeregu kluczowych innowacyjnych inicjatyw strategicznych. Zgodnie z przedstawioną w Strategii polityką dywidendową, pod koniec kwietnia jako Zarząd Bogdanki wydaliśmy też rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 1 zł na akcję – dodał Krzysztof Szlaga.

Grupa Enea zwiększa poziom satysfakcji Klientów

W centrum uwagi Enei zawsze jest Klient, dlatego Grupa koncentruje się na jak najlepszym dopasowaniu oferty do potrzeb Klienta. Innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny musi myśleć wyprzedzająco, aby dostarczyć Klientom w odpowiednim momencie to, czego potrzebują – taka jest rola Grup energetycznych we współczesnym świecie.

Enea każdego dnia podejmuje działania, aby wzmocnić relacje z obecnymi Klientami i zachęcić potencjalnych Klientów do skorzystania z oferty. Jedną ze służących temu aktywności jest rozwój programu lojalnościowego „Strefa Zakupów”. Przystępujący do niego Klienci mają możliwość zamawiania produktów renomowanych marek w atrakcyjnych cenach.

Trwa również nowa kampania skierowana do Klientów – „W Enei wygrywasz”. Jej celem jest zachęcenie Klientów do regularnego kontaktu i sprawdzania najnowszych ofert i propozycji.
Z kolei od początku maja, w Biurach Obsługi Klienta zaczął obowiązywać nowy Standard Obsługi Klientów. To świeże spojrzenie na zasady obsługi Klientów w placówkach Enei. W I kwartale 2017 r. wzmocniliśmy również badanie potrzeb Klientów na początkowym etapie rozmowy z nimi.

Grupa Enea stawia na zarządzanie oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju

Enea od lat prowadzi liczne projekty i wspiera różne inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatnio firma przystąpiła do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to długofalowy i kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce i kreowania dobrego klimatu wśród różnych grup interesariuszy. Partnerzy strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Grupa jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w branży energetycznej, rozumie wspieranie lokalnego szkolnictwa zawodowego. Przykładem aktywności Grupy w tym zakresie w I kwartale 2017 r. jest podpisana w marcu przez Eneę Operator umowa o współpracy ze złotowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Współpraca ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy oraz ułatwić Enei Operator poszukiwanie wyspecjalizowanych Pracowników technicznych.

Enea niezmiennie stawia na rozwój potencjału ludzkiego. Umiejętności, wiedza i doświadczenie ok. 15,7 tys. Pracowników zatrudnionych przez Grupę w wielu regionach Polski, to siła i najcenniejszy kapitał Enei. Jest to również zobowiązanie – Enea jako odpowiedzialny pracodawca, poprzez rozwój firmy, dbałość o jej kondycję finansową buduje stabilne środowisko pracy dla swoich Pracowników.

Enea