Minister klimatu zatwierdził regulamin aukcji OZE. Start w listopadzie

21 września 2020, 18:00 Alert

Minister klimatu zatwierdził 17 września 2020 roku regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Dokument został ustalony przez prezesa URE. Określa on szczegółowe zasady organizacji aukcji, takie jak tryb składania ofert oraz przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji.

Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Harmonogram i poziom cen

– Od dziś mamy wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia tegorocznych aukcji oraz znamy harmonogram ich przeprowadzenia. Przy uwzględnianiu harmonogramu braliśmy pod uwagę oczekiwania branży OZE. Liczymy, że dzięki temu uda się zmaksymalizować ilość projektów, które przystąpią do aukcji, a tym samym osiągniemy satysfakcjonujący poziom cen – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin dodał, że system aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.  – System aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Efekty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W rezultacie przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto ponad dwa tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 38 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 37 mld zł – trafiła do instalacji projektowanych. W tym roku do rozdysponowania jest ponad 27 mld złotych – zauważył prezes.

Co nowego w regulaminie?

17 września 2020 roku minister klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Nowy Regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. „Tarczy Antykryzysowej COVID-19”. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone w tym roku to:

  • składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej,
  • doprecyzowano, że cena sprzedaży, cena referencyjna oraz cena maksymalna nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług,
  • zaktualizowano wymogi dotyczące ustanawiania i zwrotu zabezpieczeń związanych z udziałem w aukcji, z uwzględnieniem możliwości wydłużania
  • terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych,
  • doprecyzowano wymagania dotyczące konieczności aktualizowania przez wytwórców danych wprowadzanych podczas rejestracji konta użytkownika w systemie IPA.

Harmonogram

Aukcje będą odbywać się od trzeciego listopada do trzeciego grudnia 2020 roku. W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu aukcji na 2020 rok, prezes URE przeprowadzi osiem aukcji. Pierwsza, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się trzeciego listopada. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji „istniejących” i została dedykowana dla tych, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Natomiast pierwsza tegoroczna aukcja dla instalacji „nowych” odbędzie się piątego listopada i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny (niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków), dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie zaplanowane zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – która zostanie przeprowadzona 26 listopada 2020 roku oraz dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – aukcja odbędzie się trzeciego grudnia 2020 roku. Poniżej kalendarz wszystkich tegorocznych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne.

– Do głównych aukcji mamy jeszcze ponad dwa miesiące. Ten czas pozwoli inwestorom na przygotowanie większej liczby projektów, co mam nadzieję pozwoli na zakontraktowanie całego wolumenu energii przewidzianego w aukcjach. Inwestycje te dadzą dodatkowy impuls rozwojowy polskiej gospodarce w kolejnych latach – zaznacza pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść max. 27,4 mld zł. Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Dużą część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł). W wyniku rozstrzygnięcia aukcji w 2020 roku może powstać nawet 1000 MW nowych instalacji w technologii wiatrowej oraz blisko 800 MW źródeł fotowoltaicznych (PV).

W 2019 roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczonych było blisko 185 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji z 2019 roku zostało sprzedanych w sumie prawie 91 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco blisko 20,6 mld zł.

Ministerstwo klimatu/Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki

PARP wesprze ML System w produkcji szyb wytwarzających energię elektryczną