Rośnie przewóz towarów koleją w Polsce

15 marca 2019, 14:00 Alert
CTL Logistics , kolei,
Źródło:CTL Logistics

Ubiegły rok zakończył się wzrostami w zakresie przewozów towarów koleją. Przewieziono 250 mln ton ładunków – o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej towarów przewieziono w grupach węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wpływ na wzrost przewozów miał transport kruszyw, których w 2018 r. przewieziono o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej.

W 2018 r. podobnie jak w latach ubiegłych, kolej przewiozła najwięcej towarów z grupy „węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny”. W ramach tej grupy towarowej przetransportowano 98 mln ton, o 0,9 mln ton więcej niż w roku 2017 r. Jednak wzrost przewiezionej masy nie przełożył się na wzrost udziału w ogólnej masie przewiezionych towarów, który wyniósł 39,2% i spadł o 1,3 punktu procentowego. W przypadku grupy „koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi” jej udział wg masy wyniósł 11,2% i był niższy o 0,3 punktu procentowego. Pomimo spadku udziału tej grupy w ogólnej masie przewozów, to w wartościach bezwzględnych przewoźnicy przetransportowali ponad 0,5 mln ton więcej.

W 2018 r. grupą towarów, której znaczenie w największym stopniu wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim były  „rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa”. Udział tej grupy do której zalicza się np. kruszywa wyniósł 28,2% i wzrósł o ponad 2,3 punktu procentowego porównując rok do roku. Przewozy te w największym stopniu wpłynęły na wyniki całego sektora kolejowego w 2018 r. W 2018 r. w ramach tej grupy przewieziono blisko 71 mln ton ładunków, czyli ponad 8,4 mln ton więcej niż w 2017 r. Z tego blisko 52 mln ton (wzrost o 8 mln ton) stanowiły kruszywa.

Trzy wyżej wymienione grupy stanowiły razem ponad 78,6% wg masy oraz 72,5% wg pracy przewozowej. Ładunków zakwalifikowanych do tych grup łącznie przewieziono blisko 197 mln ton, a praca przewozowa zrealizowana przez przewoźników podczas ich transportu to blisko 43,3 mld tonokilometrów.

Dane za 2018 r. pokazują w jaki sposób wybrane czynniki, takie jak inwestycje infrastrukturalne mogą bezpośrednio przekładać się na zmiany udziałów poszczególnych grup przewożonych towarów, co widoczne jest zwłaszcza we wzroście liczby przewozów kruszyw. W 2018 r. wśród grup, które odnotowały wzrost udziału warto wskazać również m.in. na grupę „metale, wyroby metalowe gotowe”, których udział w ogólnej masie zrealizowanych przewozów wyniósł 4,12% i był wyższy o 0,15 punktu procentowego. Przełożyło się to na wyższy wynik o blisko 0,8 mln ton w ramach przewozów tej grupy.

W przypadku grup takich jak np.: ”koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi” czy „chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe” zwiększyła się średnia odległość realizowanych przewozów 1 tony ładunku.

UTK