Ruszają kolejne testy Internetowej Platformy Aukcyjnej dla OZE

15 lipca 2016, 10:15 Alert
energetyka oze wiatrak

(Urząd Regulacji i Energetyki/CIRE.pl)

Od 18 lipca do 29 lipca odbędzie się drugi etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), podczas którego mają być przeprowadzone aukcje symulacyjne dla instalacji odnawialnych źródeł energii – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Według zapowiedzi URE w ramach testów mają być zorganizowane cztery aukcje symulacyjne. Do aukcji będą mogli przystąpić wyłączenie wytwórcy „posiadający” co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA tj. dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas pierwszego etapu testów.

Jak wyjaśnia Urząd, dla jednej instalacji odnawialnego źródła energii wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożona oferta może zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godz. Każda z ofert – podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji – musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

Z informacji URE wynika, że aukcje symulacyjne mają być przeprowadzone w oparciu o założenia systemu wsparcia określone w ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. w brzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Natomiast ceny referencyjne dla poszczególnych rodzajów instalacji zostały określone w IPA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.. Ceny te znajdują się na stronie internetowej URE w zakładce „ceny referencyjne”.

URE zaznacza jednocześnie, że niezależnie od prowadzonych testów, w Urzędzie trwają obecnie przygotowania do modernizacji IPA, która będzie miała na celu dostosowanie Platformy w jak najkrótszym możliwym czasie do aktualnych wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa, umożliwiając tym samym m.in. przeprowadzanie odrębnych aukcji dla poszczególnych „koszyków technologicznych”.