Rynasiewicz: Do 2020 roku 2800 km ekspresówek i 1800 km autostrad

29 października 2013, 10:39 Drogi

Zakończyła się dwudniowa debata pt. „Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020. Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020”. W pierwszym dniu debaty zabrał głos Sekretarz Stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz

Otwierając panel ekspertów powiedział, że rozpoczęły się już prace nad nowym programem budowy dróg krajowych, który ma uwzględniać zapisy Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu. Integralną częścią nowego programu będą również inwestycje wpisane już do załączników 5 i 6 do PBDK. Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską, chcemy dokończyć sieć dróg ekspresowych i powiązać ją z siecią autostrad – chodzi o drogi S3, S5, S6, S7, S8, S17, S19 i S61 – powiedział Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz. Jak podkreślił: w 2020 r. chcemy mieć w Polsce ponad 2800 km sieci dróg ekspresowych i około 1800 km autostrad, to będzie efekt w miarę spójnej sieci dróg w Polsce.

W trakcie debaty przedstawicieli wykonawców i kierownictwa GDDKiA poruszono problemy współpracy obu stron przy realizacji państwowych inwestycji drogowych. Zostały omówione wspólne ustalenia grup roboczych powołanych w celu opracowania ujednoliconych specyfikacji w poszczególnych branżach, w oparciu o postulaty i doświadczenia wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Efekty prac zespołów roboczych zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej GDDKiA. Jak podkreślono, istnieje konieczność stałego dialogu i współpracy wszystkich uczestników rynku, w szczególności wykonawcy i inwestora – jest to warunek konieczny sprawnej realizacji inwestycji.

Jak stwierdzili obecni na debacie przedstawiciele GDDKiA, w ciągu ostatnich lat zmieniono prawo w taki sposób, by usprawnić realizowanie inwestycji infrastrukturalnych. Wdrożono również wiele postulatów branży wykonawczej, m.in. wprowadzając do kontraktów takie instrumenty jak zaliczka czy skrócone terminy płatności.

Debata odbyła się w ramach XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura 2013”, objętych patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka. Targi są jedną z najważniejszych imprez w Polsce poświęconych tematyce rozwoju infrastruktury. Stanowią płaszczyznę dialogu i współpracy pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w Polsce. Podczas targów można zapoznać się z propozycjami m.in. firm: wykonawczych, projektowych i consultingowych, producentów maszyn i urządzeń budowlanych oraz niezbędnych surowców i materiałów.