Sałek: Elektroenergetyka i ciepłownictwo za efektywną reformą handlu emisjami w UE

13 lipca 2016, 13:15 Energetyka

– Wspólna deklaracja, którą podpisały dziś organizacje branżowe – z sektorów energetyki i ciepłownictwa – jest sygnałem, że dostrzegają one szansę na wprowadzenie w systemie EU ETS zmian, które zapewnią efektywne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – powiedział wiceminister Paweł Sałek.

Deklaracja, której inicjatorem było Ministerstwo Środowiska, została podpisana w związku z toczącymi się pracami nad reformą Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami ds. Emisji (EU ETS), która ma obowiązywać od 2021 roku. Zwrócono w niej uwagę na specyficzna sytuację Polski związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w kontekście tych zmian.

– Dotychczas uzgodnione w konkluzjach Rady Europejskiej z 24 października 2014 roku cele i instrumenty wdrażania unijnej polityki klimatycznej powodują konieczność podjęcia przez Polskę ogromnego wysiłku inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie modernizacji polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ponadto, zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania mogą prowadzić do zmiany miksu energetycznego, wobec czego projekt dyrektywy powinien być przyjmowany przez państwa członkowskie jednomyślnie, a nie w procedurze głosowania większościowego, jak to proponuje Komisja – podkreślił wiceminister Paweł Sałek.

Zmiany wprowadzane do systemu EU ETS powinny także uwzględniać aktualną sytuację na arenie globalnej, być zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z października 2014 r., a także zbieżne z politykę reindustrializacji UE.

W deklaracji podkreślono, że w pracach nad zmianą dyrektywy EU ETS bardzo istotną rolę powinny odegrać ustalenia Protokołu Paryskiego, które dąży zarówno do redukcji emisji dwutlenku węgla, jak i wzrostu jego pochłaniania przez lasy i gleby. Tym samym nie narzuca ono konkretnych rozwiązań wpływających na suwerenne decyzje państw-Stron Porozumienia.

Organizacje zwracają m.in. uwagę, że polska gospodarka jest zależna od energii elektrycznej i ciepła generowanych z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego, które to nośniki energii stanowią naturalne zasoby naszego kraju. Udział węgla w miksie energetycznym naszego kraju spada, a jednocześnie wzrasta udział źródeł odnawialnych. Nadal jednak węgiel jest dominującym paliwem w wytwarzaniu energii. W okresie 2008-2015 udział OZE w krajowym systemie energetycznym wzrósł z ok. 4% do ok. 16%. Polska zredukowała także emisje dwutlenku węgla o ponad 30% w stosunku do 1988 r. w ramach zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto.

W deklaracji czytamy, że należy rozważyć wpisanie w ramy polityki klimatycznej UE nowych rozwiązań, które umożliwią poszczególnym państwom członkowskim realizowanie swobodnego kształtowania miksu energetycznego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilną dostępność energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców, po przystępnych cenach.

Organizacje zgodziły się również, że w unijnej polityce klimatycznej należy bardziej podkreślić rolę pochłaniania gazów cieplarnianych, które powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie zmniejszania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.

Reforma systemu EU ETS będzie miała istotne znaczenie dla funkcjonowania tego sektora w Polsce i dlatego w zmienianej dyrektywie powinny się znaleźć zapisy, które umożliwią jego modernizację w sposób efektywny kosztowo i środowiskowo.

Pod deklaracją podpisali się Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i przedstawiciele czterech organizacji branżowych: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska