Sawicki: Ministerstwa środowiska walka z gazociągami

26 maja 2017, 07:30 Energetyka

– Ministerstwo Środowiska odpowie Rosji ws. Nord Stream 2 i pyta Niemcy o EUGAL. Resort interweniuje w sprawie gazociągów, które zagrażają polskim interesom – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Minister środowiska Jan Szyszko. Fot. Ministerstwo Środowiska

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, Polska ma czas do końca czerwca br. na przedstawienie stanowiska w zakresie przedłożonej przez ministerstwo środowiska Federacji Rosji dokumentacji środowiskowej dot. Nord Stream 2. Jednocześnie polskie ministerstwo zgłosiło do strony niemieckiej prośbę o ocenę oddziaływania na środowisko lądowej odnogi Nord Steam 2, a więc gazociągu EUGAL.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia ministerstwo środowiska Federacji Rosyjskiej wysłało do państw regionu, w tym do Polski, ocenę oddziaływania kontrowersyjnego projektu o tej samej nazwie.

Polska odpowie Rosji do końca czerwca

Ministerstwo Środowiska potwierdza, że otrzymało od strony rosyjskiej informację o udostępnieniu dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Raportu Espoo) Nord Stream 2 do „zaopiniowania przez społeczeństwo i organy w Polsce”.

– Ministerstwo środowiska Federacji Rosyjskiej przesyłało do osób kontaktowych, przedstawicieli stron Konwencji z Espoo w Danii, Niemczech, Łotwie, Litwie, Polsce, Estonii, Szwecji i Finlandii opracowaną przez spółkę Nord Stream 2 AG dokumentację dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko gazociągu Nord Stream 2. Dokumentacja została wysłana zgodnie z artykułem 4. i 5. Konwencji z Espoo – poinformował resort w kwietniowym komunikacie.

Jak czytamy w artykule 4. Konwencji, strony zainteresowane mają zadbać o przekazanie dokumentacji rzeczonej inwestycji organom i opinii publicznej strony narażonej (terenów, które mogą być narażone), i o przedłożenie uwag właściwemu organowi Strony pochodzenia (a więc w tym wypadku Federacja Rosyjska) bądź bezpośrednio do tego organu, bądź też, jeśli to stosowne, za pośrednictwem Strony pochodzenia, w rozsądnym terminie, zanim ostateczna decyzja w sprawie planowanej działalności zostanie podjęta.

W artykule 5. Konwencji czytamy, że Strona pochodzenia powinna po ukończeniu dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko rozpocząć, bez zbędnej zwłoki, konsultacje ze Stroną narażoną, dotyczące m.in. potencjalnego oddziaływania transgranicznego planowanej działalności i środków redukowania lub eliminowania tego oddziaływania.

Konsultacje mogą odnosić się do:

  1. a) możliwych wariantów planowanej działalności, łącznie z wariantem jej zaniechania, i możliwych środków łagodzenia znaczącego szkodliwego oddziaływania transgranicznego oraz monitorowania na koszt Strony pochodzenia skutków zastosowania takich środków;
  2. b) innych form możliwej wzajemnej pomocy w redukowaniu jakiegokolwiek znaczącego szkodliwego oddziaływania transgranicznego planowanej działalności;
  3. c) wszelkich innych właściwych spraw związanych z planowaną działalnością.

Na początku takich konsultacji Strony uzgodnią rozsądne ramy czasowe dla okresu konsultacji. Wszelkie takie konsultacje mogą być prowadzone za pośrednictwem odpowiedniego wspólnego organu.

W korespondencji z portalem BiznesAlert.pl Ministerstwo Środowiska pisze, że „Polska jak każda strona narażona może zgłosić swoje stanowisko do przedłożonej dokumentacji i wziąć udział w konsultacjach transgranicznych w formie spotkania na szczeblu międzyrządowym, jeśli jest taka potrzeba. Zgodnie z Konwencją z Espoo Polska ma czas do 30 czerwca 2017 roku na przedstawienie swojego stanowiska w zakresie przedłożonej dokumentacji”.

Polska pyta Niemcy o EUGAL – odnogę Nord Stream 2

Osobnym aspektem jest realizacja po stronie niemieckiej lądowej odnogi Nord Stream 2. Przypomnijmy, że marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wystosował list do polskiego rządu z prośbą o współpracę ze stroną niemiecką w związku z planowanym poszerzeniem gazociągu Nord Stream 2. W komunikacie urzędu napisano, że „gazociąg (EUGAL, czyli planowana odnoga gazociągu Nord Stream 2) na krótkim odcinku zbliża się na odległość 1 km do granicy z Polską w pobliżu Cedyni. Nie można wykluczyć, że przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko na terenie Polski”.

W odpowiedzi na prośbę w tej sprawie Ministerstwo Środowiska informuje, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, dysponując ogólnymi informacjami na temat inwestycji „Europejskiej Linii Połączenia Gazowego EUGAL” planowanego w Niemczech, wystąpiła 15 maja 2017 r. w trybie Konwencji z Espoo o ocenę oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym do strony niemieckiej oraz o przekazanie szczegółowych informacji na temat planowanej inwestycji i jej wpływu na środowisko. Obecnie czeka na przekazanie odpowiedzi w tej sprawie.

Konwencja z Espoo

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzona w 1991 roku w Espoo, w Finlandii, weszła w życie w dniu 10 września 1997 roku. Konwencja tworzy prawno-międzynarodowe ramy proceduralne dla wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w przypadkach, kiedy inwestycja realizowana w jednym kraju (stronie pochodzenia) zasięgiem oddziaływania obejmuje terytorium innego państwa (strony narażonej), mogąc spowodować znaczące negatywne skutki dla środowiska.

Nord Stream 2

Nord Stream 2 to gazociąg, który ma przesyłać z Rosji do Niemiec północnym szlakiem dodatkowe 55 mld m3 gazu rocznie. Długość gazowej magistrali ma wynieść 1200 km. Lądową odnogą Nord Stream 2 ma być planowany gazociąg EUGAL biegnący wzdłuż zachodniej granicy Polski do Czech. Przepustowość tego gazociągu ma wynosić do 51 mld m3 gazu rocznie. Magistrala ma być gotowa do końca 2019 roku. W ocenie Polaków zagraża ona bezpieczeństwu dostaw przez Ukrainę, rozwojowi rynku w Europie Środkowo-Wschodniej i rentowności projektów dywersyfikacyjnych jak terminal LNG w Świnoujściu czy planowany Korytarz Norweski.