Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła ponownie wraca do Sejmu

8 września 2022, 09:45 Alert

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wraca do Sejmu z senackimi poprawkami, wśród których znalazła się m.in. propozycja wykreślenia zapisu znoszącego normy jakości paliw stałych. za poparciem ustawy z dodanymi poprawkami zagłosowało 97 senatorów.

Fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl
Fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła przewiduje obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, lpg lub oleju opałowego. ustawa przewiduje obowiązek ustalenia tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą, czyli 150,95 złotych za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 złotych za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Rekompensaty dla odbiorców

Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 roku.

Jednorazowy dodatek finansowy

Ustawa wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, lpg lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatek wynosi trzy tysiące złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi tysiąc złotych, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 złotych, a na olej opałowy – dwa tysiące złotych.

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych, czyli wyżej wymienionych wyłączając gospodarstwa domowe, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Chodzi tu o: węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co najmniej 85 procent węgla, biomasę, lpg, olej opałowy.  Dodatek ma wynieść 40 procent różnicy miedzy zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 roku, a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat. W tym przypadku źródło również musi być wpisane do CEEB.

Ważna poprawka

W ustawie znalazł się zapis zmieniający ustawę o jakości paliw, który wprowadza możliwość odstąpienia od norm jakościowych dla paliw stałych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń na rynku. Okres odstąpienia wynosić ma maksymalnie do dwóch lat. Odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego.

Ustawa zakłada, że całość rekompensat ma być finansowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 do kwoty 10 mld złotych, przy czym na rekompensaty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych z taryfą zatwierdzaną przez prezesa URE rezerwuje się około 3,3 mld złotych, dla wytwórców ciepła nietaryfowanych około 3,6 mld złotych, a na dodatki dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych 3,1 mld złotych.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka

Rząd zachwala, a opozycja krytykuje ustawę o dopłatach do ciepła