Sejm za większym wpływem ministra na Państwową Agencję Atomistyki

7 lipca 2016, 10:16 Alert
800px-Reaktor_Maria_w_Swierku
Reaktor Maria w Świerku. Fot. NCBJ

(Polska Agencja Prasowa)

Zwiększenie roli ministra środowiska w odwoływaniu wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) i mianowaniu członków Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (BJOR) zakłada ustawa, którą w środę uchwalił Sejm. Za nowelizacją głosowało 237 posłów, przeciw – 214.

Projekt nowelizacji Prawa atomowego złożyła grupa posłów PiS. Przeciw propozycji posłów partii rządzącej opowiedziały się kluby: PO, Kukiz`15, Nowoczesnej i PSL.

Autorzy nowelizacji uzasadniali, że wprowadza ona zmianę, która pozwoli ministrowi odwoływać wiceprezesów PAA w przypadku nieobsadzenia stanowiska prezesa agencji. Do tej pory nie było to możliwe. Dotychczasowy zapis brzmiał: „Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje, na wniosek Prezesa Agencji, wiceprezesów Agencji”. W nowym brzmieniu ustawy usunięto sformułowanie „na wniosek Prezesa Agencji”, co w praktyce oznacza, że minister może odwołać wiceprezesów zarówno w sytuacji obsadzenia, jak i nieobsadzenia stanowiska prezesa.

Zmiany dotyczą też Rady BJOR, która działa przy prezesie PAA jako organ opiniodawczy i doradczy. Dotychczas członków tej rady powoływał prezes agencji. Zgodnie z propozycją ma ich powoływać minister środowiska – po zasięgnięciu opinii prezesa agencji.

Zmiany dotyczą też możliwości odwołania członków Rady BJOR. Do tej pory jej członkowie nie mogli zrezygnować z pełnionej funkcji, a ich kadencja nie wygasała nawet w przypadku śmierci. Brakowało mechanizmu pozwalającego powoływać zastępstwo w przypadku np. poważnych problemów zdrowotnych. Dlatego w projekcie określono zasady ustania członkostwa w radzie.

W czasie wtorkowej dyskusji w Sejmie Jolanta Hibner w imieniu klubu PO negatywnie oceniła proponowane zmiany. „To jest typowe sterowanie ręczne, które mieliśmy w przeszłości. To jest typowa centralizacja” – mówiła.
Posłanka zwracała uwagę, że według dyrektyw Rady Europejskiej EURATOM (Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej) „państwa członkowskie powinny zapewnić faktyczną niezależność organu od wszelkich niepożądanych wpływów na jego funkcjonowanie”. Mówiła, że w sprzeczności do wymienionych dokumentów stoi zapis ustawy, wedle którego minister powołuje i odwołuje wiceprezesów PAA oraz wszystkich członków Rady BJOR. Jako „ubezwłasnowolnienie” określiła fakt, że prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza Rady BJOR mianuje również minister, a nie, jak dotychczas – prezes PAA.

Ustawa ma „charakter wybitnie kadrowy” – ocenił Zbigniew Gryglas (Nowoczesna). Zwrócił uwagę na wygaszenie kadencji rady z momentem wejścia w życie ustawy. W ocenie Gryglasa nowelizacja wpisuje się w szereg podobnych regulacji wprowadzonych w ostatnich miesiącach, m.in. w ustawie o służbie cywilnej oraz o radiofonii i telewizji. Mówił, że we wszystkich znalazł się zapis o rozszerzeniu zarządów, rad czy innych organów i wygaszenie kadencji obecnie działających.

Odnosząc się do zarzutów Gryglasa podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Orion Jędrysek podkreślił, że kadencja ostatniej Rady BJOR upłynęła 1 lipca – nie było skrócenia jej kadencji.

Jędrysek poinformował, że resort pozytywnie ocenia założenia noweli. Dodał, że ministerstwo będzie dbało o to, żeby w radzie BJOR nie zasiadały osoby, „która mają bezpośrednie związki z polityką”. Wskazał, że za czasów rządów poprzedniej kadencji powołano na stanowisko prezesa PAA byłego wiceministra. „Chodzi o to, żeby to ciało było rzeczywiście ciałem neutralnym politycznie i przede wszystkim było niezależnym od prezesa (PAA – PAP)” – mówił Jędrysek.

Z kolei Magdalena Błeńska (Kukiz`15) w przekazanym oświadczeniu stwierdziła, że obecny rząd nie podjął decyzji dotyczących realizacji budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. W związku z brakiem „jednoznacznych decyzji odnośnie kontynuacji projektu, jakim jest Państwowa Agencja Atomistyki, oraz kierunków rozwoju tej dziedziny, trudno popierać zwiększanie kompetencji ministra” – dodała.