Teren magazynu ATI w porcie Antofagasta. Fot. Jędrzej Stachura

Teren magazynu ATI w porcie Antofagasta. Fot. Jędrzej Stachura