Skrzydło: Polska chce rozwijać systemy transportowe Grupy Wyszehradzkiej

16 maja 2017, 12:00 Infrastruktura

– Na forum Unii Europejskiej i państw Grupy Wyszehradzkiej aktywnie działamy na rzecz rozwoju inteligentnych systemów transportowych. Deklarujemy pełną współpracę z całą branżą ITS – powiedziała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło otwierając tegoroczny Kongres ITS.

Justyna Skrzydło (L) / fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

16 maja 2017 r. wiceminister Justyna Skrzydło wzięła udział w 10. Edycji Polskiego Kongresu ITS.

Wiceminister zaznaczyła, że inteligentne systemy transportowe to stały element działań rządu w zakresie infrastruktury i mobilności. Przywołała szereg dokumentów strategicznych odnoszących się do tej idei – Strategię Rozwoju Transportu, Krajową Politykę Miejską, Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, czy Program od papierowej do cyfrowej Polski.

Justyna Skrzydło wspomniała również, że MIB wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pracują nad budową Krajowego Punktu Dostępowego do danych. Zadeklarowała ścisną współpracę resortu i całego rządu na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie, także z sektorem komercyjnym. Podkreśliła przy tym kluczowe znaczenie harmonizacji działań państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zachęciła także uczestników Kongresu do udziału w konsultacjach społecznych na temat ewaluacji Dyrektywy ITS, prowadzonych przez Komisję Europejską.

– Korzystając z dostępnych instrumentów, rząd wspiera rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii wspomagających transport. Zakładamy, że jest to proces ewolucyjny oraz że należy zadbać o jego właściwą koordynację na szczeblu unijnym – powiedziała wiceminister.

Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent Transport Systems, ITS) to szeroki zbiór technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa