Spór zbiorowy w KGHM został zakończony

18 sierpnia 2017, 06:45 Alert
KGHM

„Podpisane porozumienie kończy wielomiesięczne, trudne rozmowy, które umożliwiły uzyskać satysfakcjonujący dla obu stron kompromis. Chciałbym podziękować naszym partnerom społecznym za profesjonalizm i zaangażowanie. Wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość KGHM. Dialog ze stroną społeczną jest jednym z priorytetów dla władz spółki” – powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Zbróg, dyrektor naczelny ds. zarządzania strategicznego, KGHM Polska Miedź SA.

Jak podano, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego i pracodawca uzgodniły, że w I kwartale 2018 r. strony ZUZP (Zakładowego Układu Zbiorowego Pracowników) podejmą rokowania w celu wypracowania sposobu zminimalizowania negatywnych skutków wynikających z funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz zamrożenia podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

„Pozostałe zapisy porozumienia dotyczą między innymi przeszeregowań pracowników, uporządkowania systemu premiowego oraz potencjalnej możliwości rozszerzania Pracowniczego Programu Emerytalnego na spółki Grupy Kapitałowej KGHM” – napisano w komunikacie.

W toczącym się od kwietnia sporze zbiorowym związkowcy domagali się m.in. wypłaty jednorazowej premii wyrównawczej za ubiegły rok w kwocie 2 tys. zł oraz dokonania dodatkowego odpisu na ZFŚS w kwocie 500 zł na pracownika. ZZPPM domagał się również likwidacji tzw. premii motywacyjnej i wprowadzenia tych kwot do stawek płac zasadniczych dla „motywowanych” taką premią pracowników.

Polska Agencja Prasowa