Taras: Plan naprawczy Kompanii Węglowej uwzględnia różne warianty

12 sierpnia 2014, 10:14 Energetyka
Mirosław Taras

Kompania Węglowa S.A. przygotowała i przekazała organom właścicielskim założenia Planu naprawczego na lata 2014 – 2020. Podstawowym celem restrukturyzacji jest uzyskanie płynności finansowej i odbudowa kapitału własnego Kompanii do 2016 roku oraz budowa wartości spółki, poprzez wzrost efektywności w latach 2017 – 2020.

Plan przewiduje zmianę modelu organizacyjnego firmy, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. Zamierzeniem Zarządu Kompanii, w trakcie prac nad Planem naprawczym, była maksymalna ochrona miejsc pracy.

Według przyjętych założeń,  spółka koncentrować się będzie na optymalizacji procesów wydobywczych i koncentracji produkcji w obszarach dających szanse na uzyskanie najwyższych wskaźników rentowności. Poprawa wyników finansowych warunkowana będzie ograniczeniem  stałych kosztów osobowych i świadczeń pozapłacowych oraz zobowiązań wobec byłych pracowników. W poza wydobywczych obszarach działalności przewiduje się m.in. przekształcenie wytypowanych zakładów Kompani w spółki prawa handlowego. Wdrożona zostanie nowa polityka sprzedażowa oparta m.in. o zidentyfikowane potrzeby rynkowe, rozwój sieci autoryzowanych dealerów i ofertę sprzedaży węgla wraz z transportem.

Plan naprawczy precyzuje rozwiązania z zakresu restrukturyzacji nieprodukcyjnego majątku rzeczowego i majątku finansowego w tym m.in. konsolidację kapitałową spółek zależnych. Koncepcja dalszego rozwoju KW S.A. uwzględnia realizację projektów budowy elektrowni Czeczott oraz budowy kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

– Prace nad Planem naprawczym prowadziliśmy wariantowo, symulując różne wersje osiągnięcia zamierzonych celów. Przyjęte przez Zarząd założenia programu restrukturyzacji Kompanii muszą być teraz przedmiotem konsultacji z właścicielem i stroną społeczną. Wdrożenie proponowanych przez nas rozwiązań wymaga porozumienia wszystkich stron. To fundamentalny warunek powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest ocalenie spółki przed groźbą jej likwidacji. I chcę podkreślić że ten warunek odnosi się do każdego z proponowanych przez nas punktów programu – Mirosław Taras, prezes  Zarządu KW S.A.