Nowe ceny energii będą kosztować Tauron do 280 mln zł

18 grudnia 2019, 06:45 Alert
Tauron

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wniosek taryfowy Tauron Sprzedaż dla odbiorców z grupy G w 2020 roku. Tauron przyznaje, że nowa taryfa będzie oznaczać dodatkowe wydatki.

– Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz działając zgodnie z MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe), Emitent zidentyfikował konieczność utworzenia w IV kwartale 2019 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, która została wstępnie oszacowana na poziomie od 230 mln zł do 280 mln zł – informuje Tauron w raporcie bieżącym. – Jednocześnie Emitent zastrzega, że wartość wyżej wskazanej rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok, które będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Tauron/Wojciech Jakóbik

Co dalej z cenami energii? URE odrzuca wnioski wszystkich spółek poza Tauronem