Tauron podsumował pierwszy kwartał 2022 roku. Przychody o 52 procent w górę

26 maja 2022, 06:45 Alert

Tauron przedstawił wyniki z pierwszego kwartału 2022 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 10 mld zł i były wyższe o 52 procent rok do roku.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

– Kontynuujemy prace związane z wydzieleniem węglowych aktywów wytwórczych do NABE. Obecnie jesteśmy na etapie reorganizacji wewnętrznej, która jest niezbędna do przeprowadzenia procesu wydzielenia. Działania w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Taurona.

– Kończymy również prace nad nową strategią, która wyznaczy drogę do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Podstawowym założeniem nowej strategii będzie przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii – dodał.

– Uzyskane w pierwszym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 10 mld zł i były wyższe o 52 procent rok do roku, a osiągnięty wynik EBITDA wyniósł prawie 2 mld zł. Na łączny wynik Grupy znaczący wpływ miała poprawa wyników w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie, Dystrybucja i OZE, tym niemniej należy podkreślić, że wynik I kwartału został podwyższony o ponad 400 mln zł w konsekwencji zdarzenia jednorazowego w postaci sprzedaży 1,7 mln nadwyżkowych uprawnień do emisji CO2. Ta transakcja wpłynie na stopniowe zwiększenie kosztów rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych kwartałach tego roku, a łączny wpływ tych działań powinien być neutralny dla wyniku EBITDA całego 2022 roku. Szczególnie nas cieszy ponad 100 proc. wzrost EBITDA generowanej z odnawialnych źródeł energii, co potwierdza słuszność naszej strategii zielonego zwrotu – powiedział Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona.

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Tauron dostarczyła 14,26 TWh energii elektrycznej, tj. o trzy procent więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz niemal 5,8 mln odbiorców, tj. o jeden procent więcej rok do roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 68 procentach węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Taurona. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych – podaje spółka.

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Tauron wypracowała przychody na poziomie wyższym o 52 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych uzyskanych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu jej sprzedaży – czytamy w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku Tauron wygenerował wynik EBITDA na poziomie prawie dwóch miliardów złotych, co jest wynikiem o 13 procent wyższym niż przed rokiem.

Tauron/Jędrzej Stachura

Prezes Taurona: Wobec wojny, projekt NABE jest jeszcze ważniejszy