Szacunkowe wyniki Tauronu zgodne z oczekiwaniami, słabo w segmencie sprzedaży

9 września 2019, 10:15 Alert
Tauron
fot. BiznesAlert.pl

Tauron szacuje EBITDA w drugim kwartale 2019 roku na 795 mln zł wobec 760,7 mln zł EBITDA oczekiwanych przez rynek. Analitycy DM BDM wskazują, że w wynikach nie ma większych odchyleń, słabo wypadł jednak segment sprzedaży.

Krystian Brymora, analityk DM BDM:

– Wyniki Tauronu są zgodne z oczekiwaniami naszymi i rynku na poziomie EBITDA, czy skorygowanej EBITDA. Spodziewaliśmy się podobnego podejścia do ustawy prądowej jak kwartał wcześniej, czyli rozwiązania części rezerw na sprzedaż w taryfie G. Cały czas spółka zaznacza, że trwają szacunki co do pełnego wpływu ustawy i rekompensat na jej wyniki -skomentował Krystian Brymora, analityk DM BDM.

Zwraca on jednocześnie uwagę na dość słaby wynik w segmencie sprzedaży mimo rozwiązania rezerwy. – Po oczyszczeniu ten wynik jest jeszcze słabszy. Może to świadczyć o tym, że spółka nie jest w pełni zakontraktowana w tym obszarze, co może rodzić ryzyka w wynikach sprzedaży w kolejnych okresach – ocenia analityk DM BDM.

Tauron szacuje stratę netto w drugim kwartale 2019 roku na 1 mln zł, EBITDA za ten okres wyniosła 795 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wyniku EBITDA na poziomie 760,7 mln zł, a przedział oczekiwań wynosił od 715 do 803 mln zł.

EBITDA segmentu dystrybucji wyniosła w drugim kwartale 656 mln zł, EBITDA segmentu wytwarzanie sięgnęła 152 mln zł, w sprzedaży 57 mln zł, a wynik EBITDA segmentu wydobycie był ujemny i wyniósł -99 mln zł.

Tauron podał, że przychody grupy w drugim kwartale wyniosły 4,815 mld zł, przy konsensusie 4,842 mld zł.

Zysk operacyjny Tauronu wyniósł w drugim kwartale 59 mln zł.

Konsensus zakładał, że w drugim kwartale Tauron pokaże 190 mln zł zysku netto, ale nie uwzględniał on odpisów, o których spółka poinformowała 19 sierpnia.

Wśród istotnych czynników mających wpływ na wyniki drugiego kwartału 2019 r. Tauron wymienia utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w segmencie Wydobycie w wysokości 269 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniósł 218 mln zł.

Dodatkowo na wyniki wpływ miały przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto grupy Tauron w drugim kwartale 2019 r. o 42 mln zł, a także częściowe wykorzystanie w drugim kwartale rezerwy utworzonej w 2018 r. w wysokości 50 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G.

W całym pierwszym półroczu grupa Tauron wypracowała 10,128 mld zł przychodów, 2,007 mld zł EBITDA, 787 mln zł zysku operacyjnego, 674 mln zł zysku brutto oraz 523 mln zł zysku netto.

EBITDA segmentu dystrybucji w pierwszym półroczu wynosi 1,337 mld zł, wytwarzania 539 mln zł, sprzedaży 222 mln zł, a wydobycia minus 143 mln zł.

Polska Agencja Prasowa