font_preload
PL / EN
Energetyka 8 listopada, 2018 godz. 14:00   
KOMENTUJE: Teresa Wójcik

Tauron między OZE a węglem (RELACJA)

Elektrownia Łagisza. Fot. Tauron Elektrownia Łagisza. Fot. Tauron

Tauron inwestuje w węgiel i zapowiada zakup farm wiatrowych.

Obecnie Tauron prowadzi trzy inwestycje w segmencie wydobycia. To budowa szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski, pogłębianie szybu w Zakładzie Górniczym Janina i program inwestycyjny. Z uwagi na zakres prac przy szybie Grzegorz trzeba uznać, że jest to budowa małej kopalni.

Własne wydobycie węgla dla elektrowni Grupy Tauron

Prezes Filip Grzegorczyk powiedział BiznesAlert.pl, że złoże jest bardzo obiecujące, może wystarczyć na 30 lat. Wydobycie z niego zapewni źródło energii dla budowanego bloku węglowego 910 WM w Jaworznie. – Te inwestycje mają nam umożliwić zwiększenie wydobycia. Wymaga to czasu – powiedział wiceprezes Marek Wadowski. – Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa Tauron ma w segmencie wydobycia 94 mln zł straty EBITDA. Słaby wynik to efekt niższego wydobycia, a sytuacja w tym segmencie jest „spowodowana wysokimi oszczędnościami w obszarze inwestycji w poprzednich okresach.” Mniej niż połowa zapotrzebowania na węgiel została zaspokojona surowcem z własnych zakładów górniczych Grupy Tauron.Produkcja węgla handlowego przez trzy kwartały br.wyniosła 3,61 mln ton i była niższa o 23 proc. niż w analogicznym okresie 2017 roku. Na razie zarówno wydobycie jak i sprzedaż węgla w 2018 r. spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym.

– Spodziewamy się, że wspomniane działania inwestycyjne doprowadzą stopniowo do poprawy sytuacji. Pierwsze osiągnięcia będą w 2019 roku, a pełnych efektów w segmencie wydobycia spodziewamy się za 2-3 lata – uzupełnił Wadowski.

Energetyka odnawialna na rozbiegu

– Jeśli chodzi o energię odnawialną to obecnie prowadzimy negocjacje w sprawie nabycia farm wiatrowych o mocy około 200 MW zlokalizowanych w północnej Polsce. Ewentualna transakcja umożliwi nam podwojenie obecnie posiadanych mocy wiatrowych – mówił prezes Filip Grzegorczyk. – Przed szczytem klimatycznym w Katowicach uruchomimy program carsharingu i ładowania samochodów elektrycznych. Działania te wpisują się w naszą strategię oraz globalne trendy dotyczące energetyki – dodaje prezes. Przedstawiciele Taurona zaznaczyli, że jednak zdarzające się okresy dni bezwietrznych ograniczają rynkowe możliwości farm wiatrowych. Wolumen produkcji z odnawialnych źródeł energii wyniósł 0,69 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,94 TWh) wskutek trudnych warunków hydrologicznych i wietrznych. Pytani przez dziennikarzy, czy wobec tego przewidują równolegle do rozwoju OZE inwestowanie w magazyny energii przyznali, że przy obecnych rozwiązaniach nie zapewniają one bezpiecznego bilansowania energii, np. w dniach bezwietrznych. W Grupie Tauron prowadzone są wstępne prace badawcze nad magazynowaniem energii.

Wypracowane solidne przychody

Grupa Tauron w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 13,3 mld zł, czyli o 3 proc. wyższe niż przed rokiem. Istotny wpływ na wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. miały wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost cen sprzedaży gazu, które pozwoliły zniwelować niższe wpływy ze sprzedaży usług dystrybucyjnych (efekt wprowadzenia od 1 stycznia 2018 roku MSSF 15) oraz węgla.

Grupa wyprodukowała 11,9 TWh energii elektrycznej, tj. o 15 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (14 TWh). Produkcja ciepła zmniejszyła się o 6 proc. i wyniosła 7,42 PJ. Sprzedaż ciepła wyniosła 9,7 PJ i była niższa o 9 proc. (rok do roku) ze względu na niższe zapotrzebowanie odbiorców wynikające z wyższych temperatur zewnętrznych.

Wyniki finansowe lepsze niż oczekiwano

– Wyniki finansowe Grupy Tauron po dziewięciu miesiącach tego roku są lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z naszymi planami – mówił prezes Grzegorczyk. Grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 3 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. r/r. Największy udział w EBITDA Grupy ma Segment Dystrybucja (66 proc.), a w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (22 proc.) i Sprzedaż (15 proc.). Marża EBITDA Grupy była na stabilnym poziomie i wyniosła 22,3 proc. Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie (649 mln zł) był o 42 proc. wyższy niż rok wcześniej (456 mln zł), głównie z uwagi na wyższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej oraz na rozwiązanie w I kwartale 2018 r. rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 230 mln zł.

Zysk netto Grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 853 mln zł i i był niższy o 28 proc. r/r na skutek ujęcia w pierwszym półroczu 2018 r. odpisów aktualizujących wartość majątku. W III kwartale 2018 r. zysk netto Grupy wzrósł o 52 proc. r/r, co jest przede wszystkim efektem ujęcia dodatnich różnic kursowych.

W porównaniu ze stanem na 31 września 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wzrosły o 3,2 proc. i wyniosły 8,2 mld zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec września 2018 r. wyniósł 2,2x.

– Dobra strategia oraz korzystne trendy w otoczeniu makroekonomicznym sprzyjają stabilnej sytuacji finansowej Grup – stwierdził wiceprezes Wadowski – Dzięki naszym działaniom, mającym na celu dywersyfikację źródeł finansowania i optymalizację terminu zapadalności zadłużenia, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Mamy także zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. Istotnie na stabilność finansową Grupy wpływają realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej Grupy – stwierdził wiceprezes Wadowski.