Tauron opublikował szacunkowe wyniki za trzy kwartały 2019 roku

31 października 2019, 09:45 Alert

Tauron szacuje zysk netto w trzecim kwartale 2019 roku na 188 mln zł, EBITDA za ten okres wyniosła 808 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wyniku EBITDA na poziomie 755,5 mln zł, a zysku netto na poziomie 172 mln zł.

Tauron. Fot. BiznesAlert.pl
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

Przychody i zysk operacyjny

Tauron podał, że przychody grupy w trzecim kwartale wyniosły 4.862 mln zł, przy konsensusie 5.108 mln zł.

Zysk operacyjny Tauronu wyniósł w trzecim kwartale 330 mln zł, wobec konsensusu 283,3 mln zł.

EBITDA segmentu dystrybucji wyniosła w trzecim kwartale 663 mln zł, EBITDA segmentu wytwarzanie sięgnęła 126 mln zł, w sprzedaży 110 mln zł, a wynik EBITDA segmentu wydobycie był ujemny i wyniósł minus 119 mln zł.

Narastająco, po dziewięciu miesiącach 2019 r. Tauron szacuje, że grupa wypracowała 3.016 mln zł EBITDA, EBIT 1.319 mln zł, zysk netto 854 mln zł, a przychody 15.260 mln zł.

EBITDA segmentu dystrybucji po dziewięciu miesiącach wynosi 2.000 mln zł, wytwarzania 666 mln zł, sprzedaży 534 mln zł, a wydobycia minus 262 mln zł.

EBITDA w segmentach 3Q2019 3Q2018 Różnica 1Q-3Q
2019
1Q-3Q
2018
Różnica
Wydobycie -119,0 -28,8 -262,0 -94,5
Wytwarzanie 126,0 57,2 120,28% 666,0 648,9 2,64%
Dystrybucja 663,0 620,7 6,81% 2 000,0 1 956,5 2,22%
Sprzedaż 110,0 124,7 -11,79% 534,0 451,0 18,40%

Nakłady inwestycyjne grupy po trzech kwartałach sięgnęły 2.741 mln zł. Dług netto na koniec września wynosi 9.674 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA 2,83x.

W ciągu dziewięciu miesięcy dystrybucja energii elektrycznej w grupie Tauron wyniosła 38,74 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 37,40 TWh, produkcja energii elektrycznej brutto 10,41 TWh, produkcja ciepła 7,14 PJ, sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 25,02 TWh, produkcja węgla handlowego 2,94 mln ton, a jego sprzedaż 2,96 mln ton.

Kluczowe parametry operacyjne J.m. 1Q-3Q
2019
1Q-3Q
2018
Różnica 3Q2019 3Q2018 Różnica
Produkcja węgla handlowego mln Mg 2,94 3,61 -18,56% 0,69 1,09 -36,70%
Sprzedaż węgla handlowego mln Mg 2,96 3,54 -16,38% 0,78 1,04 -25,00%
Wytwarzanie energii elektrycznej brutto TWh 10,41 11,9 -12,52% 3,26 4,35 -25,06%
Wytwarzanie ciepła PJ 7,14 7,42 -3,77% 0,73 0,7 4,29%
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 38,74 38,84 -0,26% 12,66 12,83 -1,33%
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 25,02 25,37 -1,38% 8,00 8,17 -2,08%

Wśród istotnych czynników, mających wpływ na wyniki trzeciego kwartału 2019 roku, Tauron wymienił m.in. koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto grupy w trzecim kwartale o 81 mln zł (brak wpływu na EBITDA).

W segmencie Sprzedaż grupa m.in. skorygowała szacunek rekompensat należnych za trzeci kwartał 2019 roku do wysokości 158 mln zł w związku z regulacjami prawnymi, dotyczącymi cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 roku (co w stosunku do szacunku ujętego w pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęło na wzrost przychodów o kwotę 59 mln zł), rozpoznała rekompensatę w wysokości 26 mln zł za październik 2019 roku. oraz skorygowała wartość rekompensat za pierwsze półrocze 2019 roku, co wpłynęło na zwiększenie przychodów o 15 mln zł.

Dodatkowo, grupa częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 50 mln zł utworzoną w 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G i częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 34 mln zł utworzoną w pierwszym półroczu 2019 r. w łącznej wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z odbiorcami, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r.

Jak podano, w trzecim kwartale w segmencie Sprzedaż grupa ujęła także korekty przychodów w wysokości 52 mln zł z tytułu obniżenia cen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku. oraz zaktualizowała wartość korekt zmniejszających przychody od klientów dotyczące pierwszego półrocza 2019, co wpłynęło na obniżenie przychodów o 45 mln zł.

Grupa podała, że przedstawione wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za trzeci kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 13 listopada 2019 roku.

CIRE.PL/Polska Agencja Prasowa

Tauron coraz bliżej Wirtualnej Elektrowni