Testy sytemu obrony przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi

16 listopada 2015, 16:41 Alert

(DGRSZ)

Wojsko, cywilne centra zarządzania kryzysowego i służby dbające o bezpieczeństwo ludności przeprowadzą 17 – 19 listopada br. ćwiczenie Patrol-15, sprawdzające działanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania (KSWSiA).


Uruchomione zostaną i przetestowane – na tle 6 podgrywanych epizodów skażeń – resortowe systemy tworzące KSWSiA. Służby i instytucje będą musiały zareagować na symulowane skażenia chemiczne, biologiczne i promieniotwórcze.

Ćwiczenie ma zasięg ogólnopolski. Zaangażowane w jego realizację będą siły i środki podległe sześciu resortom (MON, MSW, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz wojewodom, prezydentom miast, burmistrzom. W sumie w ćwiczeniu udział weźmie aż 217 elementów, od szczebla lokalnego (od urzędu miasta, jednostki straży pożarnej, powiatowego inspektoratu ochrony środowiska) po szczebel centralny (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Operacyjne MON, Centralny Ośordek Analizy Skażeń, Komendy Główne Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, centra zarządzania kryzysowego ministerstw, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, itd.). W sumie trenowac będzie około 3000 osób. Ze strony wojskowej w Patrol-15 zaangażowani będą żołnierze Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, Centrum reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych oraz wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie funkcjonowania elementów KSWSiA. Patrol-15 zweryfikuje i pomoże ulepszyć procedury uruchamiania systemów resortowych i ich pracy w jednolitym KSWSiA, a także umiejętności zbierania, przetwarzania i wymiany informacji o skażeniach przez zespoły zadaniowe– militarne i niemilitarne – należące do KSWSiA.

W ćwiczeniu zgrywane będą obsady Centrum Dyspozycyjnego KSWSiA oraz struktur pozamilitarnych, wypracowujące dane potrzebne do podjęcia decyzji w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenie sprawdzi też efektywność przekazywania danych o sytuacji skażeń przez systemy łączności, głównie teleinformatyczny Promień, łączący służby wojskowe z cywilnymi. Oczekiwanym efektem Patrolu-15 jest podniesienie zdolności poszczególnych systemów resortowych do współdziałania ze sobą w ogólnokrajowym KSWSiA.

Kierownikiem ćwiczenia jest płk Sławomir Kleszcz, szef Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Dowództwie Generalnym RSZ.

Podczas ćwiczenia ośrodki zarządzania kryzysowego reagować będą na 6 epizodów w rejonie ich odpowiedzialności. Praktycznie działać będą jednostki wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na potrzeby ćwiczenia opracowano scenariusz, w którym założono, że istnieje poważne zagrożenie terrorystyczne dla Wislandii związane z jego zaangażowaniem w walkę z międzynarodowym terroryzmem. Grupy ekstremistów posiadają technologie oraz zdolności do wyprodukowania i użycia środków uznawanych za broń masowego rażenia. Wydarzenia takie jak znalezienie pojemników zawierających prekursory do produkcji sarinu, kradzież pojemników z substancjami promieniotwórczymi a także ataki na systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej potęgują poczucie zagrożenia u obywateli. W wyniku narastającego zagrożenia bezpieczeństwa na początku listopada br. odbyły się posiedzenia resortowych zespołów zarządzania kryzysowego. 15 listopada 2015 r. Rada Ministrów podjęła (aplikacyjnie) decyzję o aktywacji KSWSiA.

*******

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest sumą wielu elementów, jednostek i organów strzegących Polaków przez zagrożeniami skażeniami.Powstał na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 roku, w celu skoordynowania działań funkcjonujących w poszczególnych resortach systemów wykrywania skażeń – w przypadku faktycznego wystąpienia zagrożeń związanych ze skażeniami.

Funkcjonowanie KSWSiA nadzoruje i funkcję koordynacyjną sprawuje minister obrony przy pomocy centrum dyspozycyjnego, którym jest Centralny Ośrodek Analizy Skażeń. Współpracuje on w tej dziedzinie z ministrami właściwymi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, administracji publicznej, rolnictwa, rynków rolnych, gospodarki morskiej, środowiska oraz gospodarki wodnej.

KSWSiA tworzą:

Elementy systemu wykrywania skażeń i alarmowania:

– wojskowy system wykrywania skażeń (Ministerstwo Obrony Narodowej);

– sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ministerstwo Zdrowia);

– system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych (Państwowa Agencja Atomistyki i Ministerstwo Środowiska);

– systemy nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);

– wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (MSW).

Organy i jednostki dokonujące analizy i oceny sytuacji skażeń oraz odpowiedzialne za działania interwencyjne:

– organy i jednostki interweniujące w sytuacji wystąpienia skażeń, nadzorowane przez MON, ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, zdrowia, środowiska i rolnictwa lub podległe im oraz nadzorowane przez wojewodów;

– formacje obrony cywilnej, zajmujące się monitoringiem, wykrywaniem i rozpoznaniem skażeń oraz alarmowaniem o skażeniach;

– dyrektorzy urzędów morskich;

– inne organy i jednostki wykonujące obserwacje i pomiary skażeń, włączone do systemu na podstawie umów i porozumień.