TGE będzie się ubiegać o licencję na prowadzenie nowej platformy obrotu

27 grudnia 2018, 12:00 Alert
TGE-Nadsaq-NY
Towarowa Giełda Energii z gratulacjami z Nowego Jorku. Fot.: TGE

20 grudnia 2018 r. Towarowa Giełda Energii złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu. W trakcie procesu ubiegania się o licencję, nie ulegną zmianie zasady obrotu na Giełdzie.

„Giełda podobnie jak cały rynek musi sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu regulacyjnym w wymiarze krajowym i europejskim. Cieszy mnie fakt, że dostosowanie działalności odbywa się we współpracy z naszymi Członkami, mając na uwadze realizację założonych strategii biznesowych. Uruchomienie platformy OTF jest wyrazem osiągniętego konsensu, a także kolejnym etapem w rozwoju Giełdy oraz całego rynku” – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Uruchomienie zorganizowanej platformy obrotu (OTF – organised trading facility) wynika z konieczności dostosowania funkcjonujących w strukturze TGE rynków do wymogów Dyrektywy MiFID II, której reżim objął całą Unię Europejską. W Polsce Dyrektywa została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez nowelizację Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („UOIF”), która weszła w życie 21 kwietnia 2018 r.

W przypadku TGE, Dyrektywa MiFID II wpływa na funkcjonowanie rynków terminowych dla energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych, rynku uprawnień do emisji CO2 oraz rynku finansowego. Regulacja unijna nie wpływa na prowadzone przez Giełdę rynki spot energii elektrycznej i gazu ziemnego.

W ramach prowadzonych w 2017 r. konsultacji z uczestnikami rynku, zostało wypracowane rozwiązanie, które najmniej radykalnie zmienia organizację obrotu. Członkowie TGE preferowali przekształcenie Rynku Terminowego Towarowego (RTT) w platformę OTF, na której możliwa będzie realizacja obliga giełdowego dla energii i gazu, i która funkcjonować będzie zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID II. Transakcje zawierane na OTF rozliczane będą przez IRGIT przy wykorzystaniu obecnie funkcjonujących i dopuszczalnych prawnie form zabezpieczeń (gwarancje bankowe), dzięki czemu koszty funkcjonowania tego rynku dla uczestników nie wzrosną.

29 grudnia 2017 r., TGE wprowadziła pierwszy element funkcjonowania zorganizowanej platformy obrotu, tj. „zasadę uznaniowości”.

Z chwilą wejścia w życie noweli Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, co nastąpiło w kwietniu 2018 r., zgodnie z wymogami prawa, TGE miała 12 miesięcy na złożenie odpowiedniego wniosku do KNF oraz rozpoczęcie procesu uzyskania licencji na prowadzenie OTF.

20 grudnia 2018 r. Giełda złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentację, wymaganą odpowiednimi regulacjami. W trakcie procedowania zezwolenia na prowadzenie OTF, nie zmienią się zasady obrotu na obecnie funkcjonującym Rynku Terminowym Towarowym, który zostanie docelowo przekształcony w platformę OTF, po uzyskaniu odpowiedniej licencji z KNF.

Towarowa Giełda Energii