Tobiszowski: Na Śląsku nie wykorzystano jeszcze połowy środków na walkę z niską emisją

19 października 2018, 09:15 Alert

Wykorzystanie środków z programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej nie przekroczyło dotąd 40 proc. – poinformował w czwartek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Pierwsze nabory wniosków do programu służącego poprawie jakości powietrza w centralnej części woj. śląskiego ogłosił w czerwcu 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który koordynuje to przedsięwzięcie. Budżet programu, który obejmuje cały subregion centralny woj. śląskiego, to niespełna 1 mld zł.

W programie przewidziano trzy tzw. poddziałania: efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 737,1 mln zł), promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 93,9 mln zł) oraz wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (pula środków 120,2 mln zł).

„W zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych – co jest dedykowane przede wszystkim samorządom, ale też spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym – stopień wykorzystania budżetu to dzisiaj niespełna 40 proc. Podobnie w segmencie dotyczącym efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu (…). W zakresie promocji i wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej jest to 31 proc. i tylko jedna podpisana umowa” – wyliczał Tobiszowski, uczestniczący w 8. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jak mówił, program ukierunkowany na likwidację niskiej emisji jest uzupełnieniem wartego ponad 50 mld zł rządowego Programu dla Śląska oraz ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze”, którego budżet w ciągu najbliższych 10 lat przekracza 100 mld zł. Wiceminister przypomniał też, że niedawno w życie weszły regulacje dotyczące jakości paliw stałych (ustawa i cztery rozporządzenia wykonawcze) oraz przepisy wyznaczające parametry kotłów grzewczych.

„Tworząc te regulacje niekiedy łączyliśmy wodę z ogniem, ale udało się wypracować naprawdę dobry kompromis. Dla jakości powietrza oznacza to +przesiadkę z malucha do mercedesa+” – powiedział wiceminister. Zaznaczył, że po dwóch latach nastąpi analiza efektów przyjętych rozwiązań. „Dokonamy wówczas analizy tego, jak to funkcjonuje i jakie osiągnęliśmy parametry jeśli chodzi o likwidację niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych” – wyjaśnił.
W ramach programu „kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” najwięcej środków kierowane jest przede wszystkim do firm zajmujących się dystrybucją ciepła (i/lub chłodu). Dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców, budowy przyłączy do istniejących budynków oraz instalacji węzłów. Ze wsparcia mogą też korzystać samorządy i ich jednostki, podmioty świadczące usługi w ramach realizacji obowiązków samorządów oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W segmencie promującym wysokosprawną kogenerację ciepła i energii elektrycznej projekty mogą dotyczyć: budowy sieci (w tym przyłączy), umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystania ciepła odpadowego wyprodukowanego w tego typu układach (w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych) oraz budowy sieci umożliwiających wykorzystanie ciepła wytworzonego w kogeneracji.

Kolejny segment programu ma na celu głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Tutaj projekty zgłaszają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z obszarów wskazanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego). We wszystkich poddziałaniach maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej – do 85 proc.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji. Jednocześnie region ten zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji i sprzedaży energii cieplnej – to 15,9 proc. krajowej sprzedaży energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Polska Agencja Prasowa